Proračun za građane – 2019

Preuzmite proračun u malom – 2019

Proračun za građane

Proračun za građane

Proračun je temeljni financijski dokument koji predlaže gradonačelnica, a usvaja ga Gradsko vijeće.

U proračunu su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi izdaci i rashodi Grada .

Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu.

On u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi korištenja gradskog novca u tekućoj proračunskoj godini.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

 Koliki su i koji ukupni prihodi Grada?

Koliki su ukupni rashodi Grada?

Što sve Grad financira?

Koliko se novca troši na gradsku upravu?

Koliko novca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora?

Koliko se novca troši na kulturu i šport?

Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjeg vrtića, JVP-a, knjižnice, muzeja, koliko za školstvo i koliko za socijalnu skrb i zdravstvo?

Gdje možete pronaći Proračun?

U „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

U Upravnom odjelu, Trg Nikole Iločkog 13., 32 236 Ilok

Na Internet stranici Grada Iloka: www.ilok.hr

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza 17.650.000,00
Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg poslovanja 40.265.339,00
Prihodi od imovine 975.800,00
Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi 2.468.000,00
Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 243.160,00
Kazne,mjere i ostali prihodi 10.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.250.000,00
Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
63.112.299,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene 8.233.770,00
Materjalni rashodi 9.040.347,00
Financijski rashodi 361.000,00
Subvencije 465.000,00
Naknade građanim i kućanstvima 1.802.000,00
Donacije i ostali rashodi 6.283.900,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.356.282,00
Kredit 470.000,00
63.112.299,00

PRORAČUNSKI KORISNICI

Dječji vrtić  Crvenkapica 4.361.019,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 709.430,00
Muzej grada Iloka 3.139.370,00
Javna vatrogasna postrojba Iloka 1.995.800,00
10.205.619,00

 

 

Comments are closed.