Proračun za građane – 2020

Preuzmite proračun u malom 2020.

Proračun za građane

Proračun za građane

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S.

Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Uz proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU PRORAČUNA

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne

novine, br. 95/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – pročišćeni tekst i ispravak 123/17)

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

KAKO SE DONOSI PRORAČUN

Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja godine. Ako se proračun ne donese u roku nastupa

 • privremeno financiranje,
 • raspuštanje Gradskog vijeća,
 • prijevremeni izbori

MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI           

Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura izmjene Proračuna – rebalans jednaka je proceduri njegova donošenja. Izmjene proračuna predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun se objavljuje u službenom Vjesniku Vukovarsko srijemske županije  i na službenim Internet stranicama Grada Iloka;  www.ilok.hr

SADRŽAJ PRORAČUNA  

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te planova razvojnih programa.

Proračun za tekuću godinu se izrađuje prema metodologiji propisanoj zakonom na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Opći dio Proračuna

Čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja/zaduživanja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna

Sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Plan razvojnih programa je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Grada te davanja kapitalnih pomoći i donacija. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom njezina proračuna.

UVODNA RIJEČ

Poštovani mještani Grada Iloka,

na 6. Sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka održanoj 22. studenog 2019. godine usvojen je Proračun Grada Iloka za 2020. godinu. Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Iloka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Ukupni  prihodi poslovanja Grada Iloka u 2020. godini očekuju se u iznosu od 65.205.910,00 kn. Prihodi se odnose na prihode poslovanja te prihode od prodaje nefinancijske imovine, kao i rashodi. Prihodi poslovanja su prihodi od poreza, imovine, pomoći te razne pristojbe, donacije i ostali prihodi. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije i naknade, rashode za nabavu imovine te  ostale rashode. Sastavni  dio proračuna Grada Iloka su i proračuni proračunskih korisnika:  Javne vatrogasne postrojbe Ilok, Muzeja grada Iloka, Dječjeg vrtića Crvenkapica i Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

 

Svrha donošenja proračuna je osiguranje i zadovoljavanje razine javnih usluga na području Grada Iloka, a proračunska sredstva trebaju biti usmjerena na dobrobit svih građana Grada. Proračunom za 2020. trudili smo se obuhvatiti širok spektar aktivnosti i djelatnosti, a projektima doprinijeti poboljšanju uvjeta života na području Grada Iloka. Zajedničkim radom Gradskog vijeća Grada Iloka, Gradske uprave i proračunskih korisnike te suradnjom s nadležnim gradskim, županijskim i državnim institucijama i ustanovama, cilj nam je provoditi aktivnosti i projekte od općeg interesa, na korist mještanima Iloka, Mohova, Šarengrada i Bapske. Vas dragi građani također pozivamo da se aktivno uključite u kreiranje proračuna.

OBRAZLOŽENJE

Proračuna grada Iloka za 2020.godine i projekcija za 2021. i 2022. godina

 

OPĆI DIO PRORAČUNA SADRŽI

 1. Račun prihoda i rashoda II. Račun financiranja

PRORAČUN ZA 2020.

 1. PRIHODI I PRIMICI

PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA

U 2020. godini planira se ostvariti prihod :

 1. Prihod od poreza na dohodak u iznosu 18.959.191,00 kn
 2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun 40.992.428,00 kn

Tu pripadaju prihodi za JVP iznos 2.099.100,00 kn, tekuće pomoći od HZZ-a za javne  radove, pomoć od      županije za drva korisnicima centra za socijalnu skrb, pomoći za EU projekte koji su ugovoreni, koji će se ugovoriti i ostale pomoći. Projekti koji su u tijeku: Zaželi, koji ove godine završava, Žene u Srijemu, Prekogranična suradnja obnova Aneksa, Kurija, Reciklažno dvorište i ostali projekti.

 1. Prihodi od imovine planirani su u iznosu 1.025.580,00 kn

Oni   uključuju prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesije, zakupa nekretnina.

 1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u 2020.godini planiran je iznos 2.592.481,00 kn

To su prihodi od pristojbi, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije i dr.

 1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga planirani su 176.230,00 kn
 2. Prihodi od kazna,upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu 10.000,00 kn
 3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.450.000,00 kn

Prihodi se odnose na prodaju državnog poljoprivrednog , zemljišta, prodaja državnih stanova i gradske nekretnine.

 

 1. RASHODI POSLOVANJA

Kroz aktivnosti i programe proračuna u 2020. godini planiraju se ostvariti rashodi  za :

 GRADSKO VIJEĆE

 • Sredstva za rad predstavničkog tijela 120.000,00 kn
 • Sredstva za rad političkih stranaka 000,00 kn

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 • Planirani iznos u 2020. iznosi 711.216,00 kn

Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, režijske troškove, materijalne rashode, nabava dugotrajne imovine, rashodi za održavanje objekata, obnovu Kurije- Centar za posjetitelje i ostale rashode za potrebe redovnog poslovanja.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 • Za predškolsko obrazovanje planirana sredstva u 2020. iznose 3.667.965,00 kuna.

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad korisnika gradskog proračuna Grada Iloka dječjeg vrtića Crvenkapica iz Iloka.

JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU         

 • Planirane potrebe iznose 100.000,00 kn

I u 2020. g. Grad će sufinancirati kupovinu računala učenicima petih razreda osnovne škole, financirati će dopunsku nastavu i paketiće za Sv.Nikolu.

JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU

 • Planirane potrebe iznose  000,00 kn

Grad sufinancira prehranu djece u osnovnoj školi, te iznajmljivanje sportske dvorane.

PROGRAM JAVNIH POTREBA

 • Planirane potrebe u 2020. iznose 1.167.000,00 kn.

Program se sastoji od javnih potreba u kulturi: Iločka berba grožđa, Vinkovo, Dunavski  festival, festival glumca, kazališne predstave, doček nove godine, festival traminca, obilježavanje dana mjesnih odbora, aktivnosti mjesnih odbora i ostale manifestacije.

PROGRAM KUD-OVA

 • Planirana sredstva u 2020. iznose 70.000,00 kuna.

U 2020. g. Grad nastavlja sufinancirati projekte i aktivnosti udruga s područja Grada Iloka.

PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA

 • Za izgradnju sakralnih objekata planirano je u 2020. u proračunu 190.000,00 kuna.

Obuhvaćeni su sve crkve i hramovi na području grada Iloka.

DJELATNOST KNJIŽNICE

 • Za redovnu djelatnost Knjižnice planirano je u 2020. planirani iznos je 755.675,00 kuna.

Ovim programom osiguravaju se sredstva za plaće, materijalna sredstva i investicije, radionice koje provodi Knjižnica, nabavu knjiga i predstavljanje knjiga.

DJELATNOST MUZEJA

 • Za redovnu djelatnost Muzeja planirano je u 2020. planirani iznos je 3.929.600,00 kuna.

Ovim programom osiguravaju se sredstva za plaće, materijalna sredstva, investicije, nakladnička djelatnost, izložbe, arheološka istraživanja, digitalizacija. U okviru planiranih sredstava je i obnova muzeja. Projekt obnove zgrade Muzeja aplicitati će se za sufinanciranje iz državnog proračuna, dakle planirani izvor financiranja za ovaj projekt su sredstava državnog proračuna.

JAVNE POTREBE U ŠPORTU

 • Planirani iznos u 2020. iznosi 700.000,00 kuna

Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad udruga u športu. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Programom se provode programi tjelesne kulture, športska kultura djece i mladeži, sufinanciranje športsko-rekreacijske aktivnosti građana.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

 • Planirani iznos u 2020. godini iznosi 2.208.500,00 kuna.

Ovim programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje režijskih troškova kao pomoć socijalno ugroženim osobama, ogrijev, jednokratne pomoći, božićnice za umirovljenike, stipendije, nagrade, program pomoć u kući, sufinanciranje boravka drugog, trećeg i svakog slijedećeg djeteta u vrtiću, bonovi za dojilje, projekt Zaželi.

PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA

 • Planirani iznos u 2020. godini iznosi 2,186.300,00 kuna

Ovim programom osigurana su sredstva za redovaan rad Javne vatrogasne postrojbe. Uz navedeno, osigurana su sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva, te za zaštitu i spašavanje.

POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

 • Planirani iznos za ovaj program je 1.823.634,00 kuna

Ovim programom sufinancira se redovan rad TINTL-a, poštanksih ureda, Savjet mladih, sufinanciranje obnove fasada, sufinanciranje kupovine prve nekretnine, sufinanciranje poljoprivrednika,te projekt Učinkoviti ljudski potencijali, sufinanciranje aktivnosti nacionalnih manjina.

INFORMIRANJE

 • Planirani iznos za ovaj program je 228.000,00 kuna

Ovim programom financiraju se usluge medijskog informiranja.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • Planirani iznos za održavanje komunalne infrastrukture je 4.656.000,00 kuna

Sredstva su namjenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje zelenih javnih površina održavanje poljskih puteva, divljih deponija, zbrinjavanje azbesta, javnih radova.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • Planirani iznos za infrastrukturu je 4.656.000,00 kuna

Sredstva su namjenjena za izgradnju nogostupa, parkirališta, cesta, mrtvačnice, kapelice, ograde i staze na grobljima, klizišta, sanacija smetšta, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja poslovne zone i drugo

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • Planirani iznos za održavanje komunalne infrastrukture je 32.915.020,00 kuna

Sredstva su namjenjena za otplatu kredita za izgranju cesta i plinovoda, izgradnju Mrtvačnice u Mohovu, za izgradnju reciklažnog dvorišta, obnovu Secesijske kuće i kuće Julija Benešića, za izgradnju Poslovne zone Ilok, parkovne infrastrukture, kupovina zgrade za Kulturni dom u Bapskoj. Uz navedeno ovim programom planirana su sredstva za sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture u Staroj jezgri, osigurana su sredstva za EU projekt Centar kompetencija, postavljanje autobusnih nadstrešnica, izgradnju parkirališta na katoličkom groblju u Iloku, kamp Ilok, uređenje katoličkog i evangeličkog groblja, izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Iloku, projektna dokumentacija za obnovu srednjevjekovnog grada u Šarengradu, rekonstrukcija domau šarengradu, sanacija divljeg odlagališta otpada Božino brdo , te za projekt Iner solarni paneli.

DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

 • Planirana sredstva iznose 660.000,00 kuna.

Sredstva su namjenjena za deratizaciju i dezinsekciju, brigu za napuštenim životinjama i smještaj, dolazak specijalista u Ilok.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

 • Planirana sredstva iznose 245.000,00 kuna.

Ovim programom osigurana su sredstva za rad Turističke zajednice Grada Iloka.

Comments are closed.