Proračun za građane – 2022

Preuzmite proračun u malom – 2022

Proračun za građane - 2022

Proračun za građane – 2022

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S.

Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Uz proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU PRORAČUNA

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 , 3/18,126/19 I 108/20)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 01/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne

novine, br. 95/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – pročišćeni tekst i ispravak 123/17, 98/19 i 144/20)

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

KAKO SE DONOSI PRORAČUN

Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja godine. Ako se proračun ne donese u roku nastupa

 • privremeno financiranje,
 • raspuštanje Gradskog vijeća,
 • prijevremeni izbori

MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI           

Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura izmjene Proračuna – rebalans jednaka je proceduri njegova donošenja. Izmjene proračuna predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun se objavljuje u službenom Glasniku  Grada Iloka  i na službenim Internet stranicama Grada Iloka;  www.ilok.hr

SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te planova razvojnih programa.

Proračun za tekuću godinu se izrađuje prema metodologiji propisanoj zakonom na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Opći dio Proračuna

Čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja/zaduživanja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna

Sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 I 01/20).

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Plan razvojnih programa je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Grada te davanja kapitalnih pomoći i donacija. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom njezina proračuna.

Proračun za građane

Proračun za građane

UVODNA RIJEČ

Poštovani mještani Grada Iloka,

na 5. Sjednici  Gradskog vijeća Grada Iloka održanoj 22. studenog 2021. godine usvojen je Proračun Grada Iloka za 2022. godinu kao i projekcije za 2023, 2024 godinu. Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Iloka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Ukupni  prihodi poslovanja Grada Iloka u 2022. godini očekuju se u iznosu od  91.382.660,00 kn. Prihodi se odnose na prihode poslovanja te prihode od prodaje nefinancijske imovine, kao i rashodi. Prihodi poslovanja su prihodi od poreza, imovine, pomoći te razne pristojbe, donacije i ostali prihodi. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije i naknade, rashode za nabavu imovine te  ostale rashode. Sastavni  dio proračuna Grada Iloka su i proračuni proračunskih korisnika:  Javne vatrogasne postrojbe Ilok, Muzeja grada Iloka, Dječjeg vrtića Crvenkapica i Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

Svrha donošenja proračuna je osiguranje i zadovoljavanje razine javnih usluga na području Grada Iloka, a proračunska sredstva trebaju biti usmjerena na dobrobit svih građana Grada. Proračunom za 2022. trudili smo se obuhvatiti širok spektar aktivnosti i djelatnosti, a projektima doprinijeti poboljšanju uvjeta života na području Grada Iloka. Zajedničkim radom Gradskog vijeća Grada Iloka, Gradske uprave i proračunskih korisnike te suradnjom s nadležnim gradskim, županijskim i državnim institucijama i ustanovama, cilj nam je provoditi aktivnosti i projekte od općeg interesa, na korist mještanima Iloka, Mohova, Šarengrada i Bapske. Vas dragi građani također pozivamo da se aktivno uključite u kreiranje proračuna.

OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO PRORAČUNA SADRŽI

 1. Račun prihoda i rashoda II. Račun financiranja

PRORAČUN ZA 2022.

I. PRIHODI POSLOVANJA

U 2022. godini planira se ostvariti prihod :

 1. Prihod od poreza na dohodak
 2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun

   Tu pripadaju prihodi za JVP , tekuće pomoći od HZZ-a za javne  radove, pomoć od   županije za drva korisnicima centra za socijalnu skrb, pomoći za EU projekte koji su ugovoreni, koji će se ugovoriti i ostale pomoći.

 1. Prihodi od imovine

    Oni   uključuju prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesije, zakupa nekretnina.

 1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

     To su prihodi od pristojbi, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije i dr.

 1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga
 2. Prihodi od kazna,upravnih mjera i ostali prihodi
 3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi 2022

Prihodi 2022

Prihodi poslovanja Iznos
Prihodi poslovanja 87.453.460,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.409.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00
Vlastiti izvori 520.200,00
Sveukupno    91.382.660,00

PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA

II. RASHODI POSLOVANJA

Kroz aktivnosti i programe proračuna u 2022.godini planiraju se ostvariti rashodi  za :

GRADSKO VIJEĆE

 1. Sredstva za rad predstavničkog tijela
 2. Sredstva za rad političkih stranaka

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, režijske troškove, otplata kredita, materijalne rashode, nabava dugotrajne imovine, rad nacionalnih manjina (slovačka i srpska, održavanje kulture, jezika, tradicije nacionalnih manjina na području grada Iloka), Savjet mladih grada Iloka, rad Mjesnih odbora ( potpora radu mjesnih odbora i njihovom samoorganiziranju), implementacija Otvoreni grad, otvaranje Grada prema građanima, elektronska dostupnost, povećanje uslužnih djelatnosti prema građanima ; Civilne udruge, klizalište, hidroizolacija upravne zgrade, obnova pročelja upravne zgrade, višenamjenski razvojni projekti, uređenje Kurije- Centar za posjetitelje, nastavak radova, Muzejski depo, kulturni centar Bapska, spomenik braniteljima

JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU         

 1. Odnosi se na informatičko opremanje učionica, radne bilježnice za osnovnu školu , glazbena škola, dopunska nastava i paketići za Sv.Nikolu, pomoć za prvašiće u visini 400,00 kuna,

JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU

 1. Odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, udžbenika  učenika srednje škole, stipendiranje studenata.

PROGRAM JAVNIH POTREBA

 1. Program se sastoji od javnih potreba u kulturi: Iločka berba grožđa, Vinkovo, Delicium mundi Ilok, Festival glumca, Kazališne predstave, Doček nove godine, Festival traminca, Dan grada, dani Mo, Dječji festival, Božićni sajam, Valentinovo, Koncerti, Škola astrologije, Škola klizanja, Inventum, Škola filma, IT za seniore .

PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA

 1. Obuhvaćene su sve crkve i hramovi na području grada Iloka.

PROGRAM KUD-OVA

 1. Prijavom na natječaj po programima bit će odobrena sredstva prijaviteljima. Kroz ovaj program sufinancira se rad udruga.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 1. Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad, plaće za djelatnike, materijalne troškove i druge troškove potrebni za rad dječjeg vrtića.

DJELATNOST MUZEJA I KNJIŽNICE

 1. Ovim programom osiguravaju se sredstva za plaće, materijalna sredstva, programi ( digitalizacija, arheološka istraživanja, dani J.Benešića, restauracije), nabava knjiga, radionice i investicije, obnova zgrade Muzeja. Dio sredstava će se financirati iz državnog proračuna.

 JAVNE POTREBE U ŠPORTU

 1. 11. Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad udruga u športu. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Programom se provode programi tjelesne kulture, športska kultura djece i mladeži, sufinanciranje športsko-rekreacijske aktivnosti građana.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

 1. Ovim programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje režijskih troškova kao pomoć socijalno ugroženim osobama, za ogrej, jednokratne pomoći, božićnice za umirovljenike, pomoć uslijed elementarne nepogode, pomoć za novorođenče, sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom, sufinanciranje roditeljskih uplata korisnika dječjeg vrtića.

PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA

 1. Ovim programom osigurana su sredstva za redovan rad Javne vatrogasne postrojbe

PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 1. Sredstva su namijenjena za održavanje javnih površina i zelenila, održavanje poljskih puteva, zimska služba, javna rasvjeta i održavanje javne rasvjete, održavanje cesta (sanacija Fruškogorske, Preradovićeve i dijela Štipakove ulice), održavanje prometne signalizacije, održavanje divljih deponija, zbrinjavanje azbesta, održavanje reciklažnog dvorišta, Božinog brda i Poslovne zone, održavanje dječjih igrališta, sanacija stabala, održavanje vodovoda i kanalizacije i druga održavanja. Isti poslovi su povjereni Kom-Iloku i Komunalijama.

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNLANE INFRASTRUKTURE

 1. Sredstva su namjenjena za izgradnju nogostupa, parkirališta, cesta, ograde i staze na grobljima, radovi na kapelici Sv. Rok (Katoličko groblje Ilok),sanacija klizišta, i drugo

DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

 1. Sredstva su namjenjena za deratizaciju i dezinsekciju, brigu za napuštenim životinjama i smještaj, dolazak specijalista u Ilok, preventivni pregledi za građane.

INFORMIRANJE

 1. Dostupnost informacije građanima i drugim tijelima, transparentnost, financiranje rada radio Iloka Ilok ton i VTV-a..
Rashodi 2022

Rashodi 2022

RASHODI POSLOVANJA Iznos
Rashodi za zaposlene 12.206.565,00
Materijalni rashodi 23.142.875,00
Financijski rashodi 368.900,00
Subvencije 1.150.000,00
Pomoći dane unutar općeg proračuna 125.000,00
Naknade građanima i kućanstvima 3.110.000,00
Ostali rashodi 2.647.600,00
Ukupno: 42.810.940,00
   
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.495.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.009.720,00
Rashodi za dodatna ulaganja 35.997.000,00
Ukupno: 47.501.720,00
   
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.070.000,00
Ukupno: 1.070.000,00
   
   
Sveukupno 91.382.660,00

Comments are closed.