PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) i  temelju članka 42. Statuta Grada (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 23. sjednici održanoj dana 26. veljače 2024. godine donosi

 

 PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA

JEDNOSTAVNE NABAVE

 

 I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog gospodarenja proračunskim sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabavi radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost izražena bez PDV-a.

Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave mora se uzeti u obzir ukupna vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora ili višekratno izdavanje narudžbenica.

 

Članak 3.

Postupak jednostavne nabave iz članka 6. ovog Pravilnika pokreće se izdavanjem narudžbenice.

Postupak jednostavne nabave iz članka 7. ovog Pravilnika pokreće se odlukom Gradonačelnika i mogu provoditi do tri ovlaštena predstavnika naručitelja ako su određena odlukom o početku postupka jednostavne nabave.

 

Članak 4.

Nabava iz članka 1. ovog Pravilnika dijeli se na nabave prema vrijednosti, na nabavu čiji je iznos:

 1. ­procijenjene vrijednosti nabave do 10.000,00 eura
 2. procijenjene vrijednosti nabave veći od 10.000,00 eura a manji od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga, odnosno manji od 66.360,00 eura za nabavu radova.

 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 5.

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

III. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE   VRIJEDNOSTI DO 10.000,00 EURA

 

Članak 6.

Nabavu roba, radovi i/ili usluga procijenjene vrijednosti do zaključno 10.000,00 eura naručitelj provodi, u pravilu, izdavanjem narudžbenice jednom ili više gospodarskih subjekata, no Naručitelj može zaključiti i ugovor.

Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • podatke o kupcu/naručitelju
 • podatke o gospodarskom subjektu–isporučitelju/prodavatelju
 • predmet nabave-vrsta robe, radova ili usluga
 • specifikacija jedinice mjere, količine i cijene
 • način plaćanja
 • potpis i pečat ovlaštene osobe

Narudžbenicu Naručitelj nije u obvezi izdati za slijedeće:

 • hotelske usluge,
 • za nabavu knjiga, stručne literature, časopisa, seminara, savjetovanja,
 • restoranske usluge,
 • za robu, radove i usluge plaćene gotovinom,
 • iznimno u slučaju kada predmet nabave zahtjeva hitnost

 

IV. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 10.000,00 EURA

 

 Članak 7.

Kod nabave roba, radova i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 10.000,00 eura, a manji od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga, odnosno manji od 66.360,00 eura za nabavu radova naručitelj je dužan zatražiti pisanim pozivom ponude od strane 3 gospodarska subjekta po vlastitom izboru (i manje ukoliko se tri ne mogu osigurati) i ako je isto određeno odlukom o početku postupka jednostavne nabave. Naručitelj je dužan Poziv za dostavu ponuda objaviti i na internetskim stranicama Grada Iloka uz osiguranje odgovarajućeg revizorskog traga (www.ilok.hr).

Poziv na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu Naručitelj može uputiti  u slijedećim slučajevima:

 • kada u provedenom postupku javne nabave nije pristigla nijedna ponuda te je potrebno ponoviti postupak
 • ukoliko je pružatelj usluge pravna ili fizička osoba čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, javnobilježničke, konzervatorske, odvjetničke, prostorno-planske, usluge obrazovanja, hotelske usluge, zdravstvene usluge, usluge vještaka, usluge lokalnih medija i sl. usluge).
 • u slučaju kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt
 • iznimno u slučaju kada predmet nabave zahtjeva hitnost
 • iz drugih opravdanih razloga.

Poziv za dostavu ponuda može se uputiti na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda o uspješnom slanju elektroničkom poštom).

Rok za dostavu ponude ne može biti kraći od 5 dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

Postupak pregleda i ocjene ponuda vrši povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

O postupku pregleda i ocijene ponuda Povjerenstvo sastavlja zapisnik koji sadrži i prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda prema unaprijed određenim kriterijima, sukladno odluci o pokretanju postupka jednostavne nabave.

Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava traženim uvjetima natječaja.

Na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave, podatke o ponuditelju čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora, cijenu predmeta nabave iskazanu sa i bez PDV-a, razloge odabira, datum donošenja odluke i potpis odgovorne osobe naručitelja.

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, odnosno odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno se dostavlja svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda o uspješnom slanju elektroničkom poštom).

 

V. IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

 

Članak 8.

Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenim u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu sa uvjetima određenim u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Ako se ugovor o jednostavnoj nabavi proširuje na robu, radove i usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom Naručitelj može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor sklopiti dodatak ugovora.

Ukupna vrijednost svih izmjena ne smije biti viša od 15% cijene osnovnog ugovora.

Ukupna vrijednost osnovnog ugovora i svih izmjena iz sklopljenog dodatka ugovoru ne smije prijeći prag iznad kojeg se obvezujuće primjenjuje ZJN.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveze iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

Članak 9.

Osoba zadužena za praćenje realizacije ugovora zadužena od strane Naručitelja, dužna je kontrolirati rokove izvršenja, popratne dokumente vezane za izvršenje Ugovora, pisane prepiske oko spornih situacija i sve druge dokumente vezane za izvršenje ugovora te iste uredno arhivirati.

U slučaju neizvršenja obveza sukladno ugovorenim odredbama, osoba zadužena za praćenje realizacije ugovora, dužna je u pisanom obliku i bez odgađanja obavijestiti nadređenog službenika.

 

Članak 10.

Naručitelj je obvezan svu dokumentaciju o postupcima  jednostavne nabave čuvati najmanje 4 godine od završetka postupka bagatelne nabave.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

Postupci započeti po Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11; URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine, završit će se po istom.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11; URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                Renata Banožić, mag.oec.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.