Odluka o socijalnoj skrbi Grada Iloka

Na temelju članka 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi slijedeću   ODLUKU o socijalnoj skrbi Grada Iloka   I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u… Nastavite čitati…