Grad Ilok – Proračun u malom 2021.

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S.
Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Uz proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.