Odluka o dodjeli potpora u gospodarstvu na području Grada Iloka

KLASA: 302-02/21-01/01
URBROJ: 2196/02-03/02-21-27
Ilok, 22. rujna 2021. godine

Na temelju članka 5. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u gospodarstvu u 2021. godini KLASA: 302-02/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-4, Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka za 2021. KLASA: 302-02/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-3, Prijedlog odluke o dodjeli potpora od 21. rujna 2021.,  i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dodjeli potpora u gospodarstvu na području Grada Iloka

Članak 1.

Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. godinu potpora se dodjeljuje slijedećim gospodarstvenicima prema redoslijedu dospijeća slijedeće:

Podnositelj zahtjeva/ Adresa Dokumentacija kompletna (DA/NE) Odobreni iznos financijske potpore
1. „Barbarić“ d.o.o.“ DA Mjera 4.

15.000,00 KUNA MAKS.

2. „IWT“ j.d.o.o DA Mjera 1.

2.573,50 kn

3. „IWT“ j.d.o.o.

 

DA Mjera 4.

9.565,85 kn

4. Karačić obrt za graditeljstvo DA Mjera 4.

9.565,85 kn

5. „Stella SB“ j.d.o.o. DA Mjera 4.

15.000,00 KUNA MAKS.

6. Stella SB“ j.d.o.o., DA Mjera 5. za 1 radnicu:

10.000,00 KUNA

7. „Royal“ zajednički ugostiteljski obrt DA Mjera 4.

4.525,22 kn

8. „Royal“ zajednički ugostiteljski obrt DA Mjera 5. za 1 radnicu:

5.280,09 kn

9. Zidarski obrt „Torma“ DA Mjera 4.

15.000,00 KUNA MAKS.

10. „Prizma“ zidarski obrt i poljoprivreda DA Mjera 4.

15.000,00 KUNA MAKS.

11. „Karamatić“, knjigov. obrt i poljoprivreda DA Mjera 4.

7.192,92 kn

12. „Mini magazin“, trgovina Ivana, izdvojeni pogon „Dunavski san“ DA Mjera 4.

15.000,00 KUNA MAKS.

13. „Thug life“ DA Mjera 4.

6.847,61 kn

14. OPG Domagoj Zelenika DA Mjera 7.

3.000,00 kn

15. „Tena 2“ obrt za trgovinu DA Mjera 5. za 1 radnicu: 5.629,36 kn
16. Soba „Pavica“ DA Mjera 3. – za 2 ležaja:  5.000,00 kn
17. „B.B.Tape“ d.o.o. DA Mjera 3. – za 6 ležaja u Iloku

7.500,00 kn – max.

18. ADMIN d.o.o. DA Mjera 4.

15.000,00 kn – max.

UKUPNO:   166.680.40 KN

 

Članak 2.

Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su sve prijave dopunjene te Korisnik ostvaruje pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka za 2021., predlaže se Gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora gospodarstvenicima na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.

Članak 2.

Gradonačelnica će s gospodarstvenicima sklopiti Ugovor o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka za 2021.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se putem oglasne ploče i internet stranice Grada Iloka.

 

Gradonačelnica

Marina Budimir dr.med.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.