Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta i osnivanje pravo građenja

Preuzmite dokumente natječaja:

KLASA: 406-01/18-01/03
URBROJ: 2196/02-01-21-48
Ilok, 27. travnja 2021. godine

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine Republike Hrvatske“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine Republike Hrvatske” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 42. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ broj 2/21) i članka 3. Odluke o građevinskom zemljištu u „poslovnoj zoni Ilok 2“ (KLASA: 406-01/18-01/03, URBROJ: 2196/02-02-21-40 od 15. ožujka 2021. godine), gradonačelnica Grada Iloka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta i osnivanje pravo građenja u „Poslovnoj zoni Ilok 2“ u Iloku

 I.

Predmet javnog natječaja je zakup građevinskog zemljišta i osnivanje prava građenja na nekretninama koje su u vlasništvu Grada Iloka do popunjenosti, a nalaze se u Poslovnoj zoni kako slijedi:

TABLICA 1.  Zakup građevinskog zemljišta

Red.broj Katastarska općina Katastarska čestica Opis Ukupna površina u m2 Trajanje zakupa

(godine)

Početni iznos godišnje naknade za zakup u kn Početni iznos mjesečne naknade za zakup u kn
1. Ilok 2887/1 gospodarska zgrada površine 1.318 m2 i gospodarsko dvorište površine 2.063 m2

 

3.381 5 484.043,64 40.336,97
2. Ilok 2887/4 pomoćna zgrada površine 13 m2, gospodarska zgrada površine 4.975 m2 i gospodarsko dvorište površine 2.354 m2   7.342 5 1.874.878,29 156.239,86
3. Ilok 2887/5 gospodarsko dvorište površine 810 m2 810 5 5.457,41 454,78
4. Ilok 2887/6 gospodarsko dvorište površine 1.350 m2 1.350 5 10.112,26 842,69
5. Ilok 2887/8 gospodarsko dvorište površine 2.020 m2 2.020 5 13.599,74 1.133,31
6. Ilok 2887/9 gospodarsko dvorište površine 747 m2. 747 5 5.043,24 419,52
7. Ilok 2887/11 gospodarska zgrada površine 173 m² gospodarska zgrada površine 337 m² i gospodarsko dvorište površine 4145 m² 4.655 5 165.663,05 13.805,25

 

TABLICA 2. Osnivanje prava građenja

 

Red.broj Katastarska općina Katastarska čestica Opis Ukupna površina u m2 Trajanje prava građenja (godine) Početni iznos godišnje naknade za pravo građenja u kn Početni iznos mjesečne naknade za pravo građenja u kn
1. Ilok 2887/1 gospodarska zgrada površine 1.318 m2 i gospodarsko dvorište površine 2.063 m2

 

3.381 19 66.939,32 5.578,28
2. Ilok 2887/4 pomoćna zgrada površine 13 m2, gospodarska zgrada površine 4.975 m2 i gospodarsko dvorište površine 2.354 m2   7.342 19 274.786,14 22.898,85
3. Ilok 2887/5 gospodarsko dvorište površine 810 m2 810 25 456,28 38,02
4. Ilok 2887/6 gospodarsko dvorište površine 1.350 m2 1.350 25 845,95 70,50
5. Ilok 2887/8 gospodarsko dvorište površine 2.020 m2 2.020 25 1.137,04 94,75
6. Ilok 2887/9 gospodarsko dvorište površine 747 m2. 747 25 420,9 35,07
7. Ilok 2887/11 gospodarska zgrada površine 173 m² gospodarska zgrada površine 337 m² i gospodarsko dvorište površine 4145 m² 4.655 10 24.146,63 2.013,72

Početni iznosi mjesečnih naknada za zakup / pravo građenja utvrđeno je Procjembenim elaboratom stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjenu nekretnina te se nalazi u tabličnom prikazu

( TABLICA 1. i TABLICA 2. ) pojedinačno za svaku nekretninu.

Godišnja naknada za zakup / pravo građenja plaća se u jednakim godišnjim obrocima (anuitetima), koji se raspoređuju na mjesečne naknade, pozivom na broj navedenim u ugovorima. Prva mjesečna naknada mora se uplatiti u roku od trideset (30) dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu / ugovora o osnivanju prava građenja, a svaka sljedeća dospijeva na naplatu sljedeći mjesec na dan koji po broju odgovara danu dospijeća prve naknade.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem mjesečne naknade iz prethodnog stavka ove točke, zakupnik / nositelj prava građenja dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu na kašnjenje i to od dana dospjelosti pa do uplate svakog pojedinog mjesečnog obroka.

U slučaju ne plaćanja tri (3) mjesečna obroka zakupnine / naknade za pravo građenja Grad Ilok može raskinuti ugovore.

Revalorizacija tržišne vrijednosti prava građenja provoditi će se svakih 10 godina od dana potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja, automatizmom bez dodatnog ugovaranja.

Kriterij revalorizacije po isteku svakih 10 godina jest promjena indeksa potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj, a koji podatak objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.

U periodu nakon 5 godina, nositelj prava građenja može Gradu Iloku uputiti zahtjev za kupnjom predmetnog zemljišta, a koje će se prodati po uvjetima određenim za prodaju građevinskog zemljišta koji vrijede u trenutku podnošenja zahtjeva. U iznos kupoprodajne cijene ne ulazi do tada plaćena naknada za pravo građenja.

II.

Pravo dostave ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i  pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije,  koje prije javnog otvaranja pismenih ponuda polože jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN HR74 23900011815400002, model HR68, poziv na broj 7242 – OIB ponuditelja, svrha uplate „naknada za zakup / pravo građenja Poduzetnička zona Ilok 2“.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u godišnju cijenu zakupa/osnivanja prava građenja, a ostalim ponuditeljima će se vratiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Pravo dostave ponuda nemaju osobe koje imaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Iloku.

 III.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog nadmetanja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelj je dužan zakupninu / naknadu za osnivanje prava građenja platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu / osnivanju prava građenja za mjesec dana.

Ugovori o zakupu / o osnivanju prava građenja podliježu solemnizaciji te imaju snagu ovršne isprave sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Nositelj prava građenja suglasan je da se pravo građenja upiše o trošku nositelja prava građenja kao teret u istom zemljišno-knjižnom ulošku, a da se kao posebno zemljišno-knjižno tijelo upiše u posjedovnicu za ovu svrhu osnovanog zemljišno-knjižnog uloška u korist nositelja prava građenja te da se nositelj prava građenja upiše u vlastovnicu novoosnovanog zemljišno-knjižnog uloška sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Zakupac / nositelj prava građenja se obvezuje pokrenuti gospodarsku djelatnost navedenu u poslovnom planu (proizvodnja/prerada, pružanje uslužnih, trgovačkih ili logističko-distribucijskih djelatnosti) u roku od 4 (četiri) godine od dana uvođenja u posjed.  Ukoliko ne dođe do pokretanja gospodarske djelatnosti u roku 4 (četiri) godine od dana uvođenja u posjed, ugovor o zakupu / ugovor o pravu građenja se raskida, a parcela se oduzima.

Zakupac / nositelj prava građenja je dužan dostaviti Gradu Iloku svake godine izvješće o izvršenju poslovnog plana do 30.5. tekuće godine za proteklu godinu.

Nositelj prava građenja je dužan uz izvješće o provedbi poslovnog plana dostaviti i potvrde o izradi projektne dokumentacije (kroz prvu godinu ulaska u posjed), građevinsku dozvolu (kroz prve tri godine ulaska u posjed), prijavu početka građenja te uporabnu dozvolu (u roku od 4 godine od ulaska u posjed).

Rokovi su bitni sastojci ugovora.

U slučaju ne ispunjavanja zadanih rokova ugovor se raskida sukladno zakonu.

IV.

Zakupnik / Nositelj prava građenja ne može zakup / pravo građenja, za vrijeme njegovog trajanja prenijeti na neku drugu fizičku ili pravnu osobu ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravom bez izričite pisane suglasnosti ili odobrenja gradonačelnika Grada Iloka.

Nositelj prava građenja ne može izgrađeni poslovni objekt unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital drugog trgovačkog društva.

Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskinu ugovor o zakupu / ugovor o pravu građenja za vrijeme njegovog trajanja, dotad naplaćena zakupnina / naknada na ime prava građenja neće se vratiti zakupcu / nositelju prava građenja.

U slučajevima kad je prema ugovoru o zakupu / ugovoru o pravu građenja Grad Ilok ovlašten raskinuti ugovor, zakupnik / nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotada uplaćene zakupnine / naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve dospjele zakupnine / naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema Gradu Iloku.

V.

Grad Ilok kao zakupodavac / osnivač prava građenja ne odgovara za eventualne materijalne i pravne nedostatke na nekretninama na kojima se daje pravo zakupa / pravo građenja te sa pravne osnove zakupac / nositelj prava građenja nema pravo potraživanja naknade štete.

Ugovor o zakupu / ugovor o pravu građenja će se raskinuti ako nad zakupcem / nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo zakupa / pravo građenja.

Ukoliko se ugovor o zakupu / ugovor o pravu građenja raskida krivnjom zakupca / nositelja prava građenja, Grad Ilok može u roku od trideset (30) dana od dana raskida ugovora pozvati zakupca /nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove ili to može o trošku zakupca / nositelja prava građenja izvršiti Grad Ilok.

Grad Ilok kao osnivač prava građenja dozvoljava nositelju prava građenja da bez njegova daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom.

Na sadržaj, prijenos, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Sve troškove u svezi ovjeravanja ugovora o zakupu / ugovor o pravu građenju, trošak postupak upisa osnivanja prava građenja u zemljišnoj knjizi, kao i eventualne druge troškove, poreze i pristojbe, snosit će zakupac / nositelj prava građenja.

Istekom roka na koje je osnovano pravo građenja, kao i pri raskidu ugovora o pravu građenja te u svakom drugom slučaju prestanka prava građenja, primjenjivati će se zakonske odredbe o prestanku prava građenja te Grad Ilok neće dati nikakvu naknadu za građevinu bez obzira koliko će zemljište na kojem je osnovano pravo građenja biti vrijednije s izgrađenom građevinom nego bez nje.

VI.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • Naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište odnosno adresu, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, podatke iz sudskog registra i sl.);
 • Oznaku građevinskog zemljišta za koje se podnosi ponuda;
 • Iznos ponuđene jednogodišnje zakupnine / naknade za predmetno zemljište za pravo građenja, a koja ne može biti niža od početnog iznosa navedenog u točki I. ovog natječaja (po pojedinoj nekretnini);
 • Potpis ponuditelja.

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • izvod iz sudskog registra ili iz drugog odgovarajućeg registra ne starijih od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja javnog natječaja,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • dokument o solventnosti ponuditelja, BON2 ili SOL2,
 • broj IBAN-a radi eventualnog povratka jamčevine,
 • izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o broju trenutno zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme
 • poslovni plan (za minimalno petogodišnje razdoblje), opis planirane investicije,
 • potvrdu o podmirenim obavezama prema Gradu Iloku i komunalnim trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Iloka ne starija od 30 dana do dana predaje ponude za zakup / pravo građenja,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana do dana predaje ponude za zakup / pravo građenja.

VII.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom zakupnine / naknade za osnivanje prava građenja ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Iloka na adresu:

Grad Ilok,

Trg Nikole Iločkog br. 13, 32236 Ilok,

“Ponuda za zakup / osnivanje prava građenja u Poslovnoj zoni 2 Ilok– ne otvaraj”

Javni natječaj je otvoren od dana objave na službenim stranicama Grada lloka (www.ilok.hr) i dnevnom listu do davanja u zakup svih građevinskih čestica ili do izmjene Odluke Gradskog vijeća.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Iloka ili na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati.

Gradonačelnica Grada Iloka zadržava pravo da odustane od raspolaganja i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja svake pojedinačne odluke o zakupu/osnivanju prava građenja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja na natječaju.

VIII.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za zakup / osnivanja prava građenja koje se sastoji od predsjednika i četiri člana, a koje imenuje gradonačelnica.

Povjerenstvo otvara i pregledava pristigle ponude i o tome sastavlja zapisnik o radu.

Povjerenstvo otvara ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda potpisuju članovi Povjerenstva. Ukoliko netko od njih odbije potpisati zapisnik, o istom će se u zapisniku sastaviti bilješka.

Postupak javnog natječaja smatrat će se pravilno proveden ako u njegovom provođenju sudjeluje najmanje troje članova Povjerenstva koji su potpisali zapisnik.

Nakon završenog postupka rangiranja, u roku ne dužem od 3 dana, Povjerenstvo će svu dokumentaciju vezanu za utvrđivanje najpovoljnije ponude zajedno sa zapisnikom i prijedlogom najpovoljnije ponude proslijediti Jedinstvenom upravnom odjelu, koje će pripremiti odluku o odabiru te proslijediti gradonačelnici na donošenje, a odluka mora biti donesena u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga odluke.

Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je Gradu Iloku pri potpisivanju ugovora o zakupu / ugovora o pravu građenja predati vlastitu trasiranu bjanko mjenicu, s klauzulom „bez protesta“ s mjeničnom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika, kao i predati bjanko zadužnicu u iznosu do 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna), za eventualne buduće tražbine Grada Iloka-vlasnika zemljišta.

Ukoliko nositelj prava građenja ne podmiri dospjele obveze po ispostavljenom računu, Grad Ilok će podnijeti mjenicu na plaćanje i naplatiti sve do visine dospjelog duga i u tom slučaju je dužan izdati novu vlastitu trasiranu bjanko mjenicu s klauzulom „bez protesta“ s mjeničnom izjavom, za preostale obveze.

IX.

Kriteriji za odabir utvrđuju se na sljedeći način:

 1. ponuđena cijena – 70%
 2. ocjena poslovnog plana – 30%.

Poslovni plan ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

 1. broj očuvanje radnih mjesta i broj planiranih radnih mjesta,
 2. prethodno poduzetničko iskustvo,
 3. povećanje prihoda,
 4. tehnološko – tehnički plan ulaganja
 5. proizvodna djelatnost.

X.

Nekretnine koje su predmet ovog javnog natječaja mogu se razgledati u otvorenom roku uz prethodnu najavu nadležnoj službi na broj telefona 032 592-597.

Ovaj javni natječaj objaviti će se u Večernjem listu, na web stranici Grada Iloka https://www.ilok.hr i na oglasnoj ploči Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.