Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad.

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad. PRILOG I KLASA: 406-09/21-01/24 URBROJ: 2196/02-01-20-02 U Iloku, 08. srpnja 2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad. Evidencijski broj nabave: EJN – 57 /2021 Ilok, 2021. godine SADRŽAJ 1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 1.1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU 1.2. PODACI… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom  na k.č. 1388/1 k.o. Bapska. PRILOG I KLASA: 406-09/21-01/-01/23 URBROJ: 2196/02-01-21-02 U Iloku, 08. srpnja 2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom  na k.č. 1388/1 k.o. Bapska. Evidencijski broj nabave: EJN – 58/2021 Ilok, 2021. godine SADRŽAJ UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE OPĆI… Nastavite čitati…