Poziv na dostavu ponuda – Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava  i ugradnja opreme za dječja igrališta

CPV oznaka:  37535200-9 Oprema za dječja igrališta

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.
Troškovnik se nalazi u Prilogu I. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja:

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja :
Razdoblje izvršenja  počinje potpisom ugovora , a rok za izvršenje je 90 dana.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.