POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – USLUGA ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU GRADA ILOKA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 03/2023

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: JN 03/2023

Ilok, rujan 2023. godine

 

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka, evidencijski broj:  03/2023.

 

Naručitelj je procijenio predmet nabave na iznos od 8.900,00 eura + PDV, a kao kriterij određen je kriterij najniže cijene ponude koja zadovoljava sve uvjete i zahtjeve.

 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave.

Uz  ponudu potrebno je priložit i  dokaz  o upisu  u  registar ovlaštenih skloništa  za životinje izdan od ovlaštenog tijela, ispunjeni ponudbeni list i ispunjeni i ovjereni troškovnik (u prilog u natječaja).

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja , evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta  nabave na koji se ponuda  odnosi i s naznakom “ne otvaraj”.

Rok dostave ponude je 01.10.2023. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave,

na adresu: Grad  Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236  Ilok

Ovaj poziv objaviti će se na službenim Internet stranicama Grada Iloka.

 

PRILOG I – PONUDBENI LIST
PRILOG II – TROŠKOVNIK

 

PRILOG I – PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave:    Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

evidencijski broj:  21/2023-pp

 

NaručiteljGrad  Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

1

 

Ispunjava ponuditelj (čitko štampanim slovima):

 

NAZIV PONUDITELJA :

                                                            ________________________________________________________________________

                                                            ___________________________________________  OIB[1]: _________________________

ADRESA (POSLOVNO SJEDIŠTE):                            _______________________________________________________________________

POSLOVNI RAČUN (IBAN):                            _____________________________ POSLOVNA BANKA: _____________________________

PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-a (označiti odgovarajuće):                  DA                                               NE

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:                      _______________________________________________________________________

e-POŠTA:                                                _______________________________________________________________________

KONTAKT OSOBA PONUDITELJA:                            _______________________________________________________________________

                                                                                          tel: _________________________________   fax: _________________________________

 

 
   
PONUDA

 

 

BROJ PONUDE:                                        __________________________________    DATUM PONUDE:                     .                   .2023.

 

 

 

 

 
   
CIJENA

 

 

CIJENA PONUDE bez PDV:                                                                                                                                                                        eura

 
   

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST, 25%:                                                                                                                                                eura

CIJENA PONUDE s PDV[2]:

                                                                                                                                                                                                                          eura

 

 

ROKOVI

 

 

ROK IZVRŠENJA USLUGE:                                     od zaključenja ugovora do 31.12.2023.

ROK PLAĆANJA:                                                                           30 dana od zaprimanja računa

ROK VALJANOSTI PONUDE:                                  60 dana od dana otvaranja ponude

 

 

                               Ovjerava osoba                                                               Ovjerava osoba

                               ovlaštena za zastupanje ponuditelja                           ovlaštena za zastupanje ponuditelja[3]

           
         
 
   

 

 

                                         ime i prezime                                                                          ime i prezime

 

 

 
   

 

 

                                         potpis                                                                                   potpis

 

[1] Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

[2] Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

[3] Ako ponuditelja zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.) ponudu ovjeravaju obje ovlaštene osobe!

 

PRILOG II – TROŠKOVNIK

 

Sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih pasa      
           
Redni
broj
Opis Jedinica
mjere
Količina Jedinična
cijena u eura bez PDV-a
Ukupno
bez PDV-a
1. Boravak psa u skloništu do udomljavanja.
Obračun po danu boravka pojedinog psa u skloništu.
kom 1500   #VALUE!
2. Naknada za rezervirano, a nepopunjeno mjesto u skloništu. Obračun po danu rezervacije za pojedinog psa. (Napomena: Naručitelj je rezervirao 15 mjesta u skloništu) kom 50   #VALUE!
4.  Hvatanje psa sat djelatnika sat 20   #VALUE!
550 Putni troškovi vozila za skupljanje pasa po kilometru km 500   #VALUE!
6. Pregled uhvaćenog psa. kom 20   #VALUE!
7. Označavanje i cijepljenje psa. kom 20   #VALUE!
8. Kastracija muškog psa. kom 10   #VALUE!
9. Sterilizacija kuje. kom 10   #VALUE!
10. Cijepljenje štenadi starih 7 tjedana protiv zaraznih bolesti (štenećak, parvoviroza, HCC, zarazni kašalj). kom 10   #VALUE!
11. Liječenje psa za vrijeme boravka u skloništu, prema zdravstvenom kartonu. kom 6   #VALUE!
12 Cijepljenje psa prema nalogu kom 11   #VALUE!
      ukupno   #VALUE!
      PDV 25%   #VALUE!
      sve ukupno   #VALUE!

 

Poziv na dostavu ponuda – JN 21-2023 – PSI

PONUDBENI-LIST

Troskovnik bez cijena.-psi

Bookmark the permalink.

Comments are closed.