JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA GOSPODARSTVU

NA PODRUČJU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

Grad Ilok će davati potporu za sljedeće aktivnosti:

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama i promidžbe te za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta

Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete

Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora

Mjera 5. Sufinanciranje troškova deklaracije, ambalaža i zaštite proizvoda

 

Članak 2.

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama i promidžbe te za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo

Poduzetnicima će se subvencionirati dio izdataka za sudjelovanje na gospodarskim manifestacijama i promidžbe izvan Grada Iloka na kojima prezentiraju svoje proizvode, usluge i projekte, kao i sufinanciranje troškova zakupa tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo.

 

Gospodarske manifestacije u smislu ovog Programa jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije vezane za poduzetništvo, organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda, usluga i projekata pojedinih poduzetnika.

Potpora se može dodijeliti izlagačima za nastup na gospodarskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu isključivo za:

 • zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,
 • trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji za koju se traži potpora,
 • troškovi prijevoza i smještaja
 • promidžba: oglašavanje, tisak promidžbenih materijala, medijske promidžbe, troškove fotografskih usluga, održavanje internetske stranice
 • zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo

 

Potpora će iznositi 70% prihvatljivih troškova, a najviše 500 EUR po korisniku godišnje. Tijekom godine korisnik može podnijeti više zahtjeva.

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija:

 • preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj usluzi od 01. siječnja 2023. godine,
 • preslika izvoda sa žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa,
 • primjerak ili slika tiskanog materijala ili poveznica na Internetu i/ili slika izložbenog prostora (primjenjivo samo za izložbeni prostor),
 • ostalo potrebno definirano na svakom pojedinom zahtjevu

 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta

Cilj sufinanciranja je motiviranje poduzetnika početnika za uključivanje u poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih generacija te poticanje poduzetničkih aktivnosti i ulazak u svijet poduzetništva u cilju samozapošljavanja i rasta kao i novog zapošljavanja i novih radnih mjesta te poticanja samozapošljavanja.

Poduzetnik početnik u smislu prihvatljivog korisnika ove mjere je poduzetnik koji je registrirao mikro subjekt malog gospodarstva nakon 1. siječnja 2021. godine na području Grada Iloka i obavlja svoju djelatnost na području Grada Iloka.

Potpora za sufinanciranje poduzetnika početnika namijenjena ulaganju u projekte mladih poduzetnika početnika odnosi se na:

 • troškovi registracije subjekta,
 • troškovi izrade promotivnih materijala uključujući troškove izrade Internet stranice, zakup domene i sl.,
 • trošak knjigovodstvenih usluga,
 • stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.

 

Potpora za otvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje se dodjeljuje u svrhu novog zapošljavanja i novih radnih mjesta te poticanja samozapošljavanja od 01. siječnja 2023. godine.

 

Korisnik potpore sredstva potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba može koristiti
po slijedećim uvjetima:

 • da novozaposlenu osobu zapošljava na puno radno vrijeme,
 • da nisu u prethodna 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva smanjili broj
  zaposlenih osim u slučaju da je radnik svojevoljno dao otkaz,
 • da novozaposlena osoba ima prebivalište/boravište i radi na području Grada Iloka,
 • da će radni odnos s novozaposlenom osobom trajati najmanje godinu dana
 • da je novozaposlena osoba zaposlena tijekom 2023. godine.

 

Potpora se ostvaruje kroz plaćanje doprinosa iz i na plaću za isplaćene plaće u 2023. godini te za isplaćenu plaću za prosinac 2023. godine u siječnju 2024. godine iz proračuna Grada Iloka, ali ne više od 500 EUR mjesečno.

Nakon podnošenja zahtjeva za korištenjem ove mjere te nakon odobravanja, korisnik je dužan dostaviti svaki mjesec obračun plaće za prethodni mjesec za novozaposlenu osobu te se po dostavljenom obračunu vrši isplata sredstava.

Korisnik može podnijeti zahtjev samo za jedno novo radno mjesto tijekom godine.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog
zaposlenika kod korisnika potpora tijekom 2023. godine, korisnik potpora obvezan je Gradu Iloku vratiti do tada isplaćena sredstva, a daljnje isplate se obustavljaju. Izuzetno od navedenog, korisnik potpora nije obvezan vratiti Gradu Iloku isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika uz uvjete iz ovog Javnog poziva, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa, ili ukoliko je zaposlenik dao ostavku samoinicijativno.

 

Potpora će iznositi 80 % prihvatljivih troškova, a najviše 1.000,00 EUR po korisniku, izuzev dijela mjere koja se odnosi na plaćanje doprinosa iz i na plaću za isplaćene plaće. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora u tekućoj godini.

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija:

 • preslike ugovora i/ili računa,
 • preslika izvoda sa žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa,
 • odgovarajuće uvjerenje ukoliko se traži potpora za stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje,
 • ostalo potrebno definirano na svakom pojedinom zahtjevu

 

Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete

Potpora se dodjeljuje u svrhu subvencioniranja ulaganja u smještajne kapacitete te podizanja kvalitete smještajnih kapaciteta na području Grada Iloka.

Potpora iz stavka 1. ovog članka dodjeljivat će se za stvaranje novih smještajnih kapaciteta (povećanje broja ležaja/stvaranje novih ležaja, kreveta).

Korisniku (subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), privatni iznajmljivači)  će potpora od 50% za prihvatljive troškove, a najviše u iznosu do 300 EUR po novo registriranom ležaju u 2023. godini, biti dodijeljena uz uvjet registrirane djelatnosti koju obavlja na području Grada Iloka odnosno smještajni kapaciteti (ležaji) moraju se nalaziti na području Grada Iloka. Tijekom godine korisnik može podnijeti više zahtjeva, ali najviše do 1.000,00 EUR.

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija:

 • preslike ugovora i/ili računa iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih sredstava za usluge uređenja prostora i/ili nabavu opreme,
 • preslika izvoda sa žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa,
 • uvjerenje/rješenje nadležnog tijela o broju ležaja prije investicije i nakon investicije,
 • foto dokumentacija uređenog prostora,
 • ostalo potrebno definirano na svakom pojedinom zahtjevu

 

Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora

Potpora se dodjeljuje za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme za poslovanje te radove na uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i vrijednost istog. Ova mjera nije prihvatljiva za prijavitelje sektora poljoprivrede.

Korisnik potporu može koristiti za:

 • kupnja nove opreme i strojeva
 • troškovi montaže i ugradnje opreme i strojeva
 • troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, strojarski, elektro radovi i sl.) te troškovi nabavke materijala i opreme za uređenje prostora

Potpora je u visini 70% troškova, ali ne više od 2.000,00 EUR po korisniku godišnje. Tijekom godine korisnik može podnijeti više zahtjeva.

Potpora se isplaćuje na temelju zahtjeva koji sadrži:

 

 • preslike ponude te ukoliko bude prihvaćena, podnositelj zahtjeva dužan je u roku 30 dana dostaviti ugovor i/ili račun iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih sredstava za uređenja prostora ili nabavu opreme ili strojeva i preslika izvoda sa žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa,
 • dostaviti  ugovor i/ili računa iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih sredstava za uređenja prostora ili nabavu opreme ili strojeva,
 • preslika izvoda sa žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa,
 • ostalo potrebno definirano na svakom pojedinom zahtjevu.

 

Mjera 5. Sufinanciranje troškova deklaracije, ambalaže i zaštite proizvoda

Poduzetnicima će se subvencionirati dio izdataka za troškove deklaracije, nabavu ambalaže i zaštite proizvoda.

Potpora namijenjena ulaganju u promotivne aktivnosti odnosi se na:

 1. pripremu i izradu deklaracije (tisak, foto, letak, plakat, roll-up banner i sl.)
 2. nabava ambalaže za proizvod (staklena, kartonska i drvena ambalaža)
 3. troškovi zaštite i registracije proizvoda

Potpora može iznositi do 70% prihvatljivih troškova, a najviše 400,00 EUR po korisniku. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora za ove namjene u kalendarskoj godini.

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija:

 • preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj usluzi,
 • preslika izvoda sa žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa,
 • primjerak ili slika tiskanog materijala ili poveznica na Internetu
 • ostalo potrebno definirano po pojedinom zahtjevu

 

Članak 3.

Ovaj Poziv se primjenjuje na nepovratna financijska sredstva osigurana u Proračunu Grada Iloka za 2023. godinu.

 

NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS U 2023./EUR
Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama i promidžbe te za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo 2.500,00
Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta 7.000,00
Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete 3.000,00
Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora 10.000,00
Mjera 5. Sufinanciranje troškova deklaracije, ambalaža i zaštite proizvoda 2.500,00
UKUPNO 25.000,00

 

U koliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu od mjera iz ovog Programa prema odluci gradonačelnice Grada Iloka.

 

Članak 4.

Pravo na dodjelu potpora imaju korisnici koji:

– ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pozivom i propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora male vrijednosti,

– registrirani za djelatnost u kojoj traže potporu za svoju investiciju,

– u cijelosti su u privatnom vlasništvu,

– imaju registrirano sjedište i prebivalište na području Grada Iloka, kao i da je područje ulaganja Grad Ilok,

– imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

– prijavljuju troškove koji su nastali u 2023. godini,

– nemaju dospjela dugovanja prema Gradu Iloku, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima po bilo kojem osnovu, što se dokazuje izjavom koja je sastavni dio natječajne dokumentacije,

– nisu blokirani, u stečaju, postupku predstečajne nagodbe odnosno koji nisu u postupku likvidacije,

-nemaju dugovanja prema poreznoj upravi.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik potpore prilaže slijedeću obveznu dokumentaciju:

 1. Ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva za potporu,
 2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje obavljanje predmetne djelatnosti,
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 1. Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Iloku niti prema gradskim ustanovama i poduzećima,
 1. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore,
 2. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti za svako povezano poduzeće koje čini „jednog poduzetnika“ u slučaju primjenjivosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore,
 3. Izjavu o podmirenim obvezama prema zaposlenicima,
 4. Izjavu o stečajnom postupku, likvidaciji i obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu,
 5. Preslika IBAN – žiro računa korisnika potpore,
 6. Izjava korisnika potpore o nefinanciranju istih prihvatljivih troškova iz drugih izvora,
 7. Zadnji obrazac JOPPD – broj zaposlenih
 8. Izjava GDPR-u.

 

Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se preuzeti s WEB stranice Grada Iloka: www.ilok.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka.

 

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na obrascu zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Grad Ilok može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih Programom i Javnim pozivom.

 

Zahtjevi se podnose poštom u zatvorenim omotnicama, na adresu:

 

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13

 

32236 ILOK

s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore u gospodarstvu – __________________”

(napisati na crtu na koju se mjeru zahtjev odnosi )

ne otvaraj –

 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

 

Članak 5.

Administrativnu provjeru dostavljene dokumentacije obaviti će Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka, a Povjerenstvo u skladu s kriterijima Programa sastavlja Zapisnik i Prijedlog dodjele potpora. Na temelju Prijedloga Povjerenstva, Gradsko vijeće donosi Odluku o dodjeli potpora.

Odluka o dodjeli potpora objavljuje se putem oglasne ploče i internet stranice Grada Iloka.

S korisnikom potpore Grad Ilok potpisat će Ugovor o dodjeli sredstava, a odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro-račun korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva.

 

Članak 6.

Korisnik gradske potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva, podložan je nadzoru Grada Iloka u cilju provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.

Ukoliko je korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, podnositelju zahtjeva isti će se odbiti i bit će isključen iz svih gradskih potpora u gospodarstvu u sljedećih pet (5) godina.

 

Članak 7.

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Grada Iloka za kalendarsku godinu, koji korisnik potpora može ostvariti po svim mjerama ovog Programa, iznosi 3.500,00 EUR.

Zahtjevi za potpore rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava prema namjenama i visini iz članka 7. Programa.

 

Članak 8.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,
 • novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka,
 • rabljena oprema,
 • bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,
 • plaćanja u naturi tj. kompenzacijom,
 • stavke financirane iz drugih izvora,
 • troškovi koji nisu nastali u 2023. godini
 • PDV za kojeg korisnik ima pravo na odbitak pretporeza

 

Potpore temeljem ovog Poziva ne mogu se dodijeliti za ulaganja u sektorima:

 • Poslovanja nekretninama (NKD 2007 OZNAKA 68)
 • Djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65 i 66)
 • Primarna poljoprivredna proizvodnja (NKD 2007 OZNAKA 01.11)
 • Cestovni promet (NKD 2007 OZNAKA 49.40)
 • Akvakultura i ribarstvo (NKD 2007 OZNAKA 03.20)

 

Članak 9.

Grad Ilok zadržava pravo izmjene ili poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositelju zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

 

 Prilog:

Tekst-javnog-poziva-2023.

IZJAVA-2-o-koristenim-drzavnim-potporama-male-vrijednosti-za-svako-povezano-poduzece-koje-cini-„jednog-poduzetnika-2022

IZJAVA-3-korisnika-potpore-o-nefinanciranju-istih-prihvatljivih-troskova-2022

I-Z-J-A-V-A-GDPR-2023

IZJAVA-o-nepostojanju-duga-prema-Gradu-Iloku-niti-prema-gradskim-ustanovama-i-poduzecima

IZJAVA-o-nepostojanju-duga-prema-zaposlenicima-2022

IZJAVA-O-STECAJNOM-POSTUPKU-2023

IZJAVU-1-o-koristenim-drzavnim-potporama-male-vrijednosti-2022

ZAHTJEV-za-potpore-gospodarstvu-2023Z

zahtjev-za-potporu-gospodarstvu-MJERA-1.-1

Zahtjev-za-potporu-gospodarstvu-MJERA-2

Zahtjev-za-potporu-gospodarstvu-MJERA-3.

Zahtjev-za-potporu-gospodarstvu-MJERA-4.

Zahtjev-za-potporu-gospodarstvu-MJERA-5.

 

 

  Gradonačelnica

Marina Budimir, dr.med

Bookmark the permalink.

Comments are closed.