Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine donijelo je

 

 

Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/10, 26/10, 04/13 i 11/14) mijenja se članak 7. te glasi:

 

„Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine bez obzira na zone, kako slijedi:

  1. za stambene građevine: 1 kn/m3
  2. za poslovne objekte: 1 kn/m3.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m2 tlocrtne površine građevine i iznosi:

  1. za otvorene bazene 10,00 kn/m 2
  2. za nadstrešnice i druge otvorene građevine 0,50 kn/m.

 

Iznosi iz ovog članka primjenjivat će se na obračun od 1. kolovoza 2018. god.“.

 

Članak 2.

 

Privremeno se obustavlja primjena članka 6. Odluke o komunalnom doprinosu kojim su utvrđena područja zona u Gradu Iloku

 

 

Članak 3.

 

Briše se članak 7.A.

 

Članak 4.

 

U članku 14. stavku 1. riječ: „Jedinstveni“ zamjenjuje se riječju: „nadležni“.

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori