Druge izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14), članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije… Nastavite čitati…