Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme na radno mjesto – referent za financije i računovodstvo

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi

ODLUKU o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme na radno mjesto – referent za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica

Članak 1.

Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/22-01/5 URBROJ: 2196-02-03-22-1 od 25. veljače 2022. godine za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca na radno mjesto referent za financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 01. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na službenim web-stranicama Grada Iloka.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Iloka te dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i kandidatima.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.