Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21 i 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o poništenju Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu   Članak 1.             Poništava se Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu KLASA: 402-04/23-01/12, URBROJ: 2196-02-01-23-3 od 23. ožujka 2023. godine,… Nastavite čitati…