Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikau upravnim tijelima Grada Iloka

Članak 1.

U članku 3. iza stavka2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 8/14 i 17/14), dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Utvrđuje se koeficijent složenosti poslova za novo radon mjesto u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove te iznosi:.

RADNO MJESTO

KOEFICIJENTI

Informatički referent

1,5429

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori