Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK

32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13

tel./fax: (032) 592-950; 592-966

KLASA:351-01/11-01/03

URBROJ:2196/02-05-1 6-18

U Iloku: 04.veljače 2016.  

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13)  Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu

 

 1. UVOD

 

Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010. godine, od strane Gradskog vijeće Grada Iloka, a u sklado Zakonu o otpadu i Planomu gospodarenja otpadom Vukovarsko– srijemske županije.

Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok nije usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine“ br.94/13).Na temelju članka 20. Stavka1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13)  Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

 

 1. OBVEZE IZ POSTOJEĆE I NOVE ZAKONSKE REGULATIVE

 

Temelju članka 23. Stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. Obveze jedinice lokalne samouprave prema članak 28.  Zakona održivom gospodarenju otpadom(„Narodnenovine“br.94/13) (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

 1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
 2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 4. provedbu Plana,
 5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
 6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
 7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

(2) Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(4) Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu obveze iz stavka 1. ovoga članka na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

Prema članak 29 (1) poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. (2) Jedinica lokalne samouprave je obveznik plaćanja naknade iz stavka 1.

Kako  prema zakonu postoje ograničenja u vezi odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada,ograničenja u vezi odlaganja otpada na neusklađenom odlagalištu, te se istiće potreba odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, obveze odvojenog sakupljanja otpada ,uklanjanje odbačenog otpada, sanacije lokacije onečišćene otpadom i dr. nužno je što prije plan gospodarenja s otpadom uskladiti sa novom zakonskom regulativom.

 

 1. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

 

            Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz poslovnih prostora, na području Grada Iloka,  obavlja komunalno poduzeće                  Kom-Ilok d.o.o. Ilok. Tako sakupljen otpad odlaže se na odlagalištu Božino brdo u Iloku, a korisnici usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada otpad odlažu na različite načine: kućanstva imaju plastične kante volumena 120 l kao i manji poslovni prostori, kućanstva iz stambenih zgrada odlažu otpad u kontejnere volumena 1.100 l koji su postavljeni na javnim površinama ispred zgrada  a veći poslovni prostori imaju kontejnere od 1.100 l  ili 7.000 l.

Prema podacima dobivenim od poduzeća Kom-Ilok d.o.o. na području grada Iloka ukupno je postavljeno:

 1. posuda od 120 l                                         kom 2082
 1. kontejnera od  1.100 l                                        kom    24
 2. kontejnera od  7.000 l                                         kom     7

 

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja grada Iloka provodi se jednom tjedno, odnosno četiri puta mjesečno. Iz poslovnih prostora komunalni se otpad odvozi jednom tjedno kod redovnog skupljanja i odvoza ili po pozivu.

            Odvojeno skupljanje otpada  ne obavlja se u kućanstvima ,već na nekoliko mjesta u zelenim otocima .

Skupljanje i odvoz glomaznog otpada iz kućanstava tijekom 2015. godine bio je tijekom mjeseca travnja i listopada na način da su građani iznosili glomazni otpad ispred kuće i/ili zgrade te se prema rasporedu isti odvozio kamionima na odlagalište u Iloku. Akcija skupljanja i odvoza glomaznog otpada ne naplaćuje se kao posebna usluga.                       

Na području Grada Iloka živi, prema popisu stanovništva iz 2011. godine 6750 stanovnika u 2404 kućanstva  što znači da prosijećno kućanstvo ima 2,8 člana. U organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada bilo je uključeno  2092 kućanstava  ili 87 %. U sustav su uključena i 123 poslovna subjekta.

 

Od ukupnog broja za 90 kućanstava Grad Ilok  iz proračuna plaća  uslugu odvoza komunalnog otpada.

 

Temeljem podataka iz tvrtke Kom-Ilok d.o.o. Ilok o odloženim količinama komunalnog otpada na odlagalištu Božino Brdo i broja stalnih stanovnika obuhvaćenih odvozom komunalnog otpada, procijenjena je specifična količina otpada po stanovniku:

SK = 0,495  kg/stan/dan       

 

Tablica 1. Količine otpada skupljene tijekom 2015. Godine

 

 

Vrsta otpada Količina u tonama
Miješani komunalni otpad 1537,2 
Proizvodni otpad  
Proizvodni otpad-izolacijski HEW  
Glomazni otpad 12,5
Ambalažno staklo  
Papir i karton 4,05
Ambalaža od papira i kartona 6,2
Miješana ambalaža  
Otpadna biljna tkiva  
Ostali otpad iz groblja  
Ukupno: 1559,95

 

 Tijekom 2015.godine uz glomazni otpad iz kućanstava je skupljan i elektronički otpad, građevinska stolarija, kao i automobilske gume, a koji je predan ovlaštenim sakupljačima. Na lokacijama šest zelenih otoka građani su mogli odložiti papir, staklo i plastiku.

Tijekom 2015. godine u razdoblju od rujna do studenog prikupljeno je ukupno 631,2 t miješanog komunalnog otpada iz izbjegličkog prihvatnog centra Opatovac. Bez tih količina ukupna redovna količina prikupljenog miješanog otpada je 904 t što nastavlja trend višegodinjeg smanjenja otpada na području Grada Iloka.

 

U 2015. Godini nabaljene su preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plave kante od 120 l koja će se tijekom 2016. godine podijeliti svim kućanstvima te kontejneri od 1100 l za novih 18 zelenih otoka.

 

Na smanjenje količine proizvedenog otpada po stanovniku utjeću razni čimbenici kao što su osviještenost građana o potrebi razvrstavanja otpada, i sl., a moramo i spomenuti, također prisutan pad životnog standarda građana uslijed krize,  iseljavanje dijela stanovništva na radu u drugim podrjučjima te samim time i pad potrošnje naravno, i smanjenje količine proizvedenog otpada. 631,2 t miješanog komunalnog otpada iz izbjegličkog prihvatnog centra Opatovac je problem sam za sebe.

 

Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Navedeni otpad nastaje u kućanstvima, uslužnim djelatnostima, institucijama i na javnim površinama kao posljedica uređivanja i održavanja javnih površina na području grada

Glomazni otpad

To je otpad koji zbog svojih karakteristika ( veličina, težina, obujam ) nije moguće odnositi   svaki tjedan zajedno sa komunalnim otpadom.

Izdvojeno skupljanje otpada

Izdvojenim skupljanjem pojedinih otpadnih materijala kao npr. papira, stakla, dijela plastike i dr. količina znatno bi se smanjila čime bi se postiglo:

– smanjenje količine otpada koji je potrebno odložiti na odlagalište i uštedu na odlagališnom prostoru,

– povećanje količina sekundarnih sirovina ( skupljeni otpad uz odgovarajuću obradu postaje sekundarna sirovina i na taj način štedi sirovine i energiju, a s druge strane predstavlja značajnu uštedu u potrebnom kapacitetu objekta za konačno zbrinjavanje dostatnog otpada ).

– smanjenje emisije metana i nekih drugi plinova koji nastaju u manjim koncentracijama na odlagalištu komunalnog otpada,

– smanjenje opterećenja prociednih voda, a posredno time i smanjenje mogućnosti onečišćenja površinskih i podzemnih voda.

 

 1. REALIZACIJA AKTIVNOSTI PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

 

Prema planu gospodarenja otpadom za Grad llok po godinama su planirane slijedeće aktivnosti:Aktivnost Godina

2010.    2011.    2012.   2013.   2014.    2015.    2016.    2017.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada ‘Božino brdo’   X

Izrada proj. Dokum.

 X

Izrada proj. Dokum

X

Izrada proj. Dokum

X

Izrada proj. Dokum

X

Izrada proj. Dokum

X

Izrada proj. Dokum

 
Sanacija divljih deponija X X        X X    X  
Reciklažno dvorište i zeleni otoci   X        X           X  
Pretovarna stanica                 
Objekt za građevinski otpad                X  
Rashladni kontejner                X  
Izdvojeno skupljanje (kante u objektima)                X  
Edukacija X X X X X X   X  

 

X  realizirano

 

U protekloj 2015. godini realizirano je slijedeće:

 • realizirana je sanacija nekoliko manjih divljih deponija prema  Planu gospodarenja otpadom
 • nabavljeno je 1500 komada plavih kanti PEHD od 120 litara,
 • nabavljeno je 35 komada PEHD kontejnera od 1100 litara,
 • nabavljeno je 30 komada kompostera od 350 litara,
 • nabavljeno je 10 komada kompostera od 600 litara
 • izrađena je projektna dokumentacija i ishođena je potvrda glavnog projekta za   izgradnju reciklažnog dvorišta
 • edukacija korisnika provođena je putem javnih glasila, prvenstveno Radio Iloka, s ciljem napretka u izdvojenom skupljanju otpada te informiranje o koncesionarima koji skupljaju posebne kategorije otpada ( karoserije automobila, EE otpad, automobilske gume i dr.).

U naredne godine treba podijeliti svakom korisniku po jednu plavu kantu , definirati i organizirati odvojeno prikupljanje opada na mjestu nastanka , najmanje papira.Izgraditi reciklažno dvorište (ishođena je potvrda glavnog proojekta) u kojem će se odvojeno prikupljati gotovo sve vrste otpada, definirati način i cijenu odlaganja građevinskog otpada.  Planira se i poboljšati odvojeno skupljanje otpada na području Grada Iloka putem zelenih otoka i to postavljanjem još 18 otoka.

 Nastaviti sa pripremom za zatvaranje odlagališta otpada Božino brdo u Iloku, posebno oko rješavanja vlasničkih odnosa postojeće lokacije.

 

 1. ZAKLJUČAK

 

 Aktivnosti na upravljanju otpadom su započele,no morale bi se ubrzati. Još nisu ishođena dokumentacija za sanaciju odlagališta komunalnog otpada ‘Božino brdo’.Sakupljonje i razvrstani otpad se  ne koristi adekvatno .I dalje je količina otpada koji se dovozi na odlagališta komunalnog otpada ‘Božino brdo’ veća od količine doveženog otpada na deponiju u uspješnijim sredinama.  Na edukaciji stanovništva se ne radi . Potrebno je novim planom gospodarenja otpadom obaveznio propisati mjere s ciljem smanjenja količina otpada koja se odlaže na odlagalište,ukloniti divlje deponije, zaustaviti stvaranje novih posebno u Bapskoj gdje bi samo dobrom edukacija smanjila se količinu otpada bačenug u prirodu.Postavljanjem plavih kanti poboljšat ćemo razvrstavanje otpada  koji se može koristiti kao sekundarna sirovina.

Sanacijom divljih deponija i izgradnjom reciklažnih dvorišta i razvrstavanjem otpada ,kvalitetnima zbrinjavanja komunalnog otpada,edukacijomstanovništva , smanjit će se količine koje se odlažu  na odlagališta komunalnog otpada ‘Božino brdo’ , ali tek izgradnjom županijskog centar za zbinjavanja otpada stanje će se trajno riješiti.

U narednom razdoblju je nužno intenziviranje aktivnosti. Posebno je važno izraditi i usvojiti novi planu gospodarenja otpadom za Grad llok i osigurati sredstva za njegovo provođenje.      

 

                                                                                          

                                                                                                   Gradonačelnik Grada Iloka 

                                                                                                    Zvonimir Dragun dipl.ing.

Bookmark the permalink.

Odgovori