Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 8. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donosi

 

ODLUKU

o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina i način isplate novčane pomoći koju, u okviru pronatalitetne politike Grada Iloka, osigurava Grad Ilok.

 

Članak 2.

            Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 3.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj odnosno skrbnik (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) koji stanuje te ima prebivalište i boravište na području Grada Iloka, kao i novorođeno dijete.

 

Članak 4.

Sredstva novčane pomoći osiguravat će se u proračunu Grada Iloka.

Visina novčane pomoći iznosi 6.000,00 kn po djetetu, za djecu rođenu od 01.01.2018. godine, koja će se isplatiti u tri jednaka obroka i to:

– u godini rođenja – 2.000,00 kn

– po navršenoj 1. godini života – 2.000,00 kn

– po navršenoj 2. godini života – 2.000,00 kn

Roditelji/skrbnici djece rođene u 2016. i 2017. godini, ostvaruju pravo na novčanu pomoć iz stavka 2. ovog članka, a po navršenoj 1. i 2. godini života sukladno ovoj odluci.

 

Članak 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti u roku od osam (8) mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev, odnosno u roku od osam (8) mjeseci od dana navršenog prvog (1.) i drugog (2.) rođendana.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti:

– rodni list ili izvod iz matice rođenih novorođenog djeteta,

– dokaz o državljanstvu oba roditelja ili skrbnika (osobna iskaznica),

– dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice (pravomoćna presuda o razvodu braka, odobren Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravomoćno rješenje o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice)

– žiro ili tekući ili štedni račun.

Nadležno gradsko upravno tijelo, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.

Dokazi iz stavka 2. ovog članka, dostavljaju se u preslici.

Gradonačelnica rješenjem odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Članak 6.

Pravo na novčanu pomoć prestaje:

– isplatom obroka po navršenoj drugoj godini života djeteta;

– promjenom prebivališta, boravišta i stanovanja sa područja Grada Iloka.

 

Članak 7.

Pravo na novčanu pomoć nakon smrti ili razvoda ima onaj roditelj/skrbnik kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb po pravomoćnoj presudi o razvodu braka odnosno odobrenom Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnom rješenju o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice.

 

Članak 8.

Protiv rješenja iz članka 5. stavka 5. ove odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 9.

Nadležna gradska upravna tijela će provjeravati osobne podatke roditelja/skrbnika i djece i druge činjenice koje bi utjecale na ostvarivanja prava i isplatu novčane pomoći.

 

Članak 10.

Postupci koji su započeti prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 25/14, 08/17 i 11/17), a do stupanja na snagu ove odluke nisu dovršeni, bit će dovršeni prema odredbama ove odluke.

 

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći za novorođenče („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 25/14, 08/17 i 11/17).

 

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

————————————————–

Obrazac možete preuzeti na poveznici: Obrazac za novorođenče

Bookmark the permalink.

Odgovori