Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 2018

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi

 

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

 

Članak 1.

 

Dodjeljuju se slijedeća javna priznanja Grada Iloka:

 

  1. Plaketa Grada Iloka za izniman doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i grada Iloka i provedene pregovore kao zapovjednik obrane, kojima su spašeni ljudski životi uz medalju i novčanu nagradu – MATE BRLETIĆ
  2. Plaketa Grada Iloka za izniman doprinos i aktivnosti u očuvanju i njegovanju slovačke kulturne baštine kao važnog dijela sveukupnog multikulturalnog identiteta Republike Hrvatske – MATICA SLOVAČKA ILOK
  3. Zahvalnice:

-Vladimir Kakučka, Ilok – za aktivno sudjelovanje u radu i organizaciji aktivnosti vezanih za rad braniteljskih udruga

-Slavko Sabljak, Ilok – za aktivno sudjelovanje u obrani suvereniteta RH i Grada Iloka, te aktivnostima u radu braniteljskih udruga

-Stjepan Klučik, Ilok – za aktivno sudjelovanje u obrani suvereniteta RH i Grada Iloka, aktivnostima u radu braniteljskih udruga i iznimnom doprinosu u radu „Iločkog lista“

 

Članak 2.

 

Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati povodom Dana Grada Iloka, 22. listopada 2018. godine.

  

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori