Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14), članka 21. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 16. listopada 2018. god. donijelo je

 

 ODLUKU

o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu sa financijskim planom.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori