Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

UR.BROJ: 264/21-7
Ilok,  28. prosinca 2021. godine

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 264/21-6, od 28. prosinca 2021. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 32/21 od 14. siječnja 2021. godine Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

 
Za ravnatelja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika indeksa, odnosno drugog dokaza o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika)
 • dokaz o radnom iskustvu (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 6 mjeseci),
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
 • Zamolbu, potpisanu.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada na vremensko razdoblje od četiri (4) godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Osobni podatci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju grad Iloka za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzej grada Iloka, Šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kandidat će o tome biti obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana do isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja grad Iloka

mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Preuzmite dokument natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.