ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. 

 Gradonačelnica Grada Iloka donosi: 

 

O D L U KU
o poništenju postupka jednostavne nabave

Usluge dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024

 

Članak 1.

Poništava se javni poziv za postupak jednostavne nabave Grada Iloka KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2196-02-03-23-2 iz ožujka 2024. godine za uslugu dezinsekcije na području Grada Iloka – objavljen 20. ožujka 2024. godine na službenoj web-stranici Grada Iloka i dostavljenog na tri mail adrese, iz razloga što su obje pristigle ponude prekoračile prag procijenjene vrijednosti nabave.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Iloka.

 

 

                                                                            Gradonačelnica:

                                                                          Marina Budimir dr. med.spec.

 

Odluka o poništenju dezinsekcija

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.