Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

O D L U K U

o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga

 

 

Članak 1.

 

Grad Ilok zaključit će ugovor sa dr. med. Marijom Begovićem, spec. kirurgije o obavljanju medicinskih usluga u Ambulanti Ilok Doma zdravlja Vukovar, kao i sa med. sestrom Vlastom Naimarević, za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

Za svaku izvršenu obvezu (po jednom dolasku) prema ovom Ugovoru Grad Ilok će Izvršitelju isplatiti novčanu naknadu u iznosu od 750,00 kn (sedamstopedesetkuna) neto na njegov žiro račun.

 

Članak 3.

 

Pomoćnom osoblju će biti isplaćena naknada od 200,00 kn (dvjestokuna) neto na žiro račun za svaki posjet.

 

Članak 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori