Natječaj za radno mjesto: DOMAR u Muzeju grada Ilok

Temeljem čl. 38. Statuta Muzeja grada Iloka, prema čl. 15. i 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Muzeja grada Iloka Ur.br. 386-14 od dana 22.7.2014. i Odluci o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ur. br. 95-18 od dana 13.4.2018., Muzej grada Iloka raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Muzej grada Iloka raspisuje natječaj za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova u Muzeju grada Iloka:

 

Naziv radnog mjesta: DOMAR

Voditelj pomoćno-tehničke službe i organizator održavanja objekta

Broj izvršitelja: 1 (jedan) (m/ž) – na određeno vrijeme, pola radnog vremena

 

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS, srednja škola eletro ili strojarskog smjera, četvrti stupanj
 • položen ispit za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja ili uz uvjet polaganja ispita
 • probni rad: 1 mjesec (položeni stručni ispit) na istim ili sličnim poslovima.

 

Posebni uvjeti:

 • radno iskustvo: 1 godina u struci na istim ili sličnim poslovima

 

Opis poslova radnog mjesta domara:

Obavljati poslove sukladno važećim aktima, pravilnicima i zakonima: Procjena rizika, Pravilniku o zaštiti na radu, Zakonu i Pravilniku za zaštitu od požara te Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada.

 

I.

Vodi brigu o redovitom održavanju, ispravnosti i kontrolama prostora, uređaja i postrojenja, opreme i alata, te instalacija na svim objektima Muzeja u skladu s pravilima struke i u tom smislu u zakonskom roku poziva ovlaštene pravne osobe na njihovu redovitu kontrolu, testiranje ispravnosti i održavanja imovine Muzeja:

 • uređaja grijanja, plinske instalacije, dimnjaka, ložišta, unutarnje i vanjske elektroinstalacije objekta i izložbenih vitrina, vodovodne instalacije, kanalizacije, hidrantske mreže, klimatizacije i ventilacije, rasporedu i ispravnosti protupožarnih aparata, dizala, protuprovalnog sustava, videonadzora, telefonske centrale, te drugih uređaja i sustava implementiranih u objekte Muzeja (multimedije-projektori, ozvučenje i sl.)
 • o kontrolama stanja održavanju, ispravnosti i kontroli prostora, opreme, uređaja i postrojenja te instalacija na svim objektima Muzeja podnosi izvješća ravnatelju i o tome vodi pisanu evidenciju i dokumantacijsku pismohranu, a u slučaju njegove odsutnosti prvog prema slijedu odgovornosti. Za gore navedeno vodi brigu o signalizaciji i natpisima te izravnim obavjestima opasnosti i sigurnosti.
 • obavlja manje popravke na svim objektima Muzeja, i/ili za njih sastavlja narudžbenice i pribavlja ponude te ih dostavlja ravnatelju,
 • surađuje i obavlja nadzor nad osobama koje obavljaju obrtničke, instalaterske i druge radove u Muzeju,
 • vodi brigu i evidencije o potrošnji energeneta o čemu redovito izvještava računovodstvenu službu Muzeja
 • kontrolira ispravnost vrata i prozora i s njima povezanih uređaja u cilju fizičke zaštite objekata Muzeja, te redovito obilazi sve poslovne prostorije Muzeja,
 • vodi brigu o svim ključevima koji su u funkciji u Muzeju i pohranjuje ih u poseban
 • ormar,
 • vodi brigu o pravilnom razvrstavanju i zbrinjavanju otpada i organizira održavanje čistoće,
 • održava dvorište (krošnja, čišćenje, sadnja, navodnjavanje, prskanje; trava, cvijeće, lišće, snijeg i dr.), čisti snijeg na prilazima svih objekata Muzeja, rukuje strojevima i alatima u smislu održavanja te se za iste stručno osposobljava

 

II.

Obavlja poslove rada na siguran način, zaštite od požara i rukovodi evakuacijom i spašavanjem na svim objektima Muzeja u skladu sa važećim zakonima i propisima te pravilnicima u okviru djelokruga rada i objekta Muzeja grada Iloka, te se u tom smislu obrazuje, samostalno organizira rad, brine o funkcionalnosti, efikasnosti i ekonomičnom radu općenito i pravovremeno predlaže poduzimanje potrebnih mjera održavanja.

 • brine o prohodnosti komunikacije u Muzeju (hodnika, stubišta, prolaznih prostorija i sl.) i predlaže mjere u slučaju uočavanja njihove zakrčenosti i nepristupačnosti pojedinih prostorija,
 • uz odgovorne kustose redovito obilazi čuvaonice i vodi brigu o urednosti i poduzimanju potrebnih mjera održavanja.

 

III.

Obavlja jednostavnije obrtničke radove (popravci, bojenje, izrade postamenata, polica i sl., popravak alata i slično, a za koje daje prijedlog nabave potrebnog alata i materijala za rad i održavanje objekta, dr.),

 • pomaže uz odgovornog kustosa kod postavljanja i raspremanja izložbi i stalnih postava, kod pakiranja, dopreme i otpreme muzejske građe, prema potrebi prati transport muzejske građe, obavještava ravnatelja i odgovornog kustosa o oštećenjima nastalim na muzejskoj građi,
 • brine o distribuiranju plakata te drži urednim oglasna mjesta Muzeja,
 • dostavlja poštu i pošiljke po potrebi,
 • po potrebi i/ili rasporedom dežura izvan svog radnog vremena, vikendom i blagdanima, prilikom najma prostora Muzeja i održavanja muzejskih aktivnosti

 

IV.

Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Muzeja prema nalogu i uputama ravnatelja.

 

V.

Prema opisu poslova i radnih zadaća ima liječničko uvjerenje o sposobnosti za rad prema posebnim uvjetima rada sukladno zakonu, pravilnicima i aktima muzeja.

 

Prijavi obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu
 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), original
 • presliku potvrde o radnom stažu (HZMO)

 

Prijave slati na adresu MUZEJ GRADA ILOKA, n/r ravnateljica Maja Barić, šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok, navesti (Natječaj za domara).

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 7 dana od dana objave na službenoj stranici Muzej grada Iloka teče od dana 17.-25.4.2018. godine.

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o datumu razgovora s ravnateljem telefonskim putem, a Kandidati koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju u prijavi ili prema pozivu nisu pristupili razgovoru neće se uzeti na razmatranje. O rezultatima natječaja biti će obaviješteni svi kandidati najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka natječaja.

 

Natječaj će se objaviti i na oglasnoj pločama Muzeja grada Iloka i službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Maja Barić, prof.

Ravnateljica Muzeja grada Iloka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.