Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka (u nastavku teksta: Odjel), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja, ovlaštenje za vođenje upravnog postupka i rješavanje o upravnim stvarima, prijam u službu, raspored, premještaj, lake povrede službene dužnosti i druga pitanja od značaja za rad Odjela. Sistematizacija radnih mjesta Grada Iloka: Sistematizacija radnih mjesta Grada Iloka

Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana Božića

Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesečno. Iznos božićnice će se utvrditi naknadno, a ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, u okviru raspoloživih sredstava Grada Iloka. Za pravo na naknadu Grada Iloka osobe moraju predati ispunjeni obrazac Zahtjeva zajedno s prilozima tj. svom potrebnom dokumentacijom Gradu Iloku od 8.00-13.00 h, u razdoblju od 05.11.2019.-25.11.2019. god., ured br. 28, Ilok, Trg… Nastavite čitati…