Javni poziv elaborat Dunavska ulica

KLASA: 340-03/21-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-3
Ilok, 12. ožujka 2021. godine
0113: 83038408398

Na temelju članka 123. 133. Zakona o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Dunavska ulica

  1. Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Dunavska ulica u k.o. Ilok kč 58 i 76 daje dana 16.02.2021 .godine otpočeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja Dunavske ulice. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. 133. 7,akona o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao —javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Ilok
  2. Grad Ilok, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Snježana Šergo, dipl.ing.geod. evidentirana u Komori ovlaštenih inženjera geodezije pod oznakom Geo. 154 iz tvrtke Alfa Terra Mensura d.o.o., Osijek, Ivana Gundulića 113, započela je dana 04.03.2021. obilježavanje zemljišta na kojem je izgradena dionica Dunavske ulice.
  3. Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Dunavska ulica u k.o. Ilok kč 58 i 76, u dužini od cca 590 m, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene ulice i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 25.03.2021. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 h na adresi: Grad Ilok-Gradska vijećnica, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.