Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini

I.PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Preuzmite dokumente javnog poziva:

II.PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI 

 • Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.NEPRIHVATLJIVI PODNOSITELJI I DJELATNOSTI ZA KOJE SE NE MOŽE DODIJELITI POTPORA

 • Za potporu se ne može kandidirati, odnosno zahtjev će biti odbijen ukoliko ga podnese:
  1. osoba koja nema status nezaposlene osobe i nije prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  2. osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje[1]
  3. osoba koja je već koristila potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Ministarstva,
  4. osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu djelatnost, nositelj je samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta odnosno vlasnik/osnivač trgovačkog društva ili član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili je osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti,
  5. osoba koja je korisnik mirovine, kao i osoba kojoj je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu,
  6. osoba koja novčanu potporu traži temeljem sezonskog obavljanja djelatnosti,
  7. osoba koja traži potporu temeljem preuzete djelatnosti,
  8. osoba koja traži potporu temeljem djelatnosti istovjetne ili pretežito istovjetne onoj koju je imala prethodno registriranu i/ili u istoj bila zaposlena i/ili evidentirana kao obveznik uplate doprinosa, u razdoblju od dvije godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne ili pretežito istovjetne djelatnosti,
  9. upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi,
  10. redoviti učenik ili student,
  11. osoba kojoj je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave,
  12. osoba protiv koje se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH,
  13. osoba protiv koje je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
  14. osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno točki V. ovog javnog poziva,
  15. osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, sukladno točki V. ovog javnog poziva,
  16. osoba koje je u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti te je prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora,
  17. osoba koja u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nije postupala u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušila iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava,
  18. osobe za koje se u postupku procjene zahtjeva utvrdi kako je dvoje ili više prijavitelja podnijelo zahtjeve koji su popunjeni identično u bitnim ili u prepoznatljivim dijelovima,
  19. osoba kod koje se utvrdi poduzimanje radnji koje za posljedicu imaju umjetno stvaranje uvjeta u svrhu ispunjavanja kriterija Javnog poziva.
 • Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007., dalje: NKD) te će zahtjev, ukoliko se podnese, biti odbijen jer se radi o djelatnostima koje su neprihvatljive za financiranje:
  1. područje (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 03 Ribarstvo,
  2. područje (C) Prerađivačka industrija – skupina 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,
  3. područje (H) Prijevoz i skladištenje – skupina 49.3 Ostali kopneni prijevoz i odjeljak 50 Vodeni prijevoz,
  4. područje (I) Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane – odjeljak 55 Smještaj te razredi 56.21 Djelatnost keteringa i 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića,
  5. područje (J) Informacije i komunikacija – odjeljak 60 Emitiranje programa,
  6. područje (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – u cijelosti,
  7. područje (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – odjeljak 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), odjeljak 78 – Djelatnost zapošljavanja, odjeljak 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, kao i skupine 80.1 Djelatnosti privatne zaštite i 80.3 Istražne djelatnosti,
  8. područje (R) Umjetnost, zabava i rekreacija – odjeljak 92 Djelatnost kockanja i klađenja i razred

93.19 Ostale sportske djelatnosti,

 1. područje (S) Ostale uslužne djelatnosti – odjeljak 94 Djelatnost članskih organizacija.

IV.IZNOS POTPORE

 • Potpora iznosi do najviše 000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.
 • U Državnom proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 55 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene potpore.

V.POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

 • Sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi, zatim Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru te Uredbe Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, ostvarena potpora po ovom Programu predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis potporu) te je Ministarstvo prilikom dodjele potpora iz Programa dužno u potpunosti se pridržavati odredbi propisanih u uredbama Europske komisije o de minimis
 • Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 potporom male vrijednosti (de minimis potporom) smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine, pri čemu ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije prelaziti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja.
 • Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2019/316 potporom male vrijednosti (de minimis potporom) smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, čiji ukupni iznos ne prelazi 20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine.
 • Razdoblje od tri fiskalne godine podrazumijeva trogodišnje razdoblje koje se ocjenjuje na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
 • Sukladno uredbama Europske komisije, u postupku zaprimanja zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje, Ministarstvo će od svakog potencijalnog korisnika zatražiti podatke o iznosima do sada primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti koje je korisnik zaprimio tijekom tekuće godine, kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o vrsti, instrumentu i razini davatelja potpora (ministarstva, agencije, zavodi, fondovi, županije, gradovi, općine i sl.) kako ne bi došlo do prekomjerne dodjele državne potpore, odnosno potpore male vrijednosti što bi bilo u suprotnosti s navedenim Uredbama.
 • Ako se provjerom podataka navedenih u Skupnoj izjavi (Prilog 1 točke VII. ovog javnog poziva) utvrdi da bi dodjelom novčanih sredstava iz točke IV. ovog javnog poziva podnositelj zahtjeva premašio dopuštene iznose iz točke V. podtočke 2. odnosno točke V. podtočke 3. ovog javnog poziva, njegov zahtjev bit će odbijen jer bi dodjela potpore male vrijednosti predstavljala nedozvoljenu radnju.

VI.POSTUPAK OBRADE ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA I NAČIN DODJELE POTPORE

 • Postupak obrade zahtjeva sastoji se od sljedećih faza:
  1. podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu,
  2. administrativna provjera prihvatljivosti podnositelja,
  3. procjenjivanje/bodovanje zahtjeva,
  4. obavijest podnositelju o finaliziranju prethodnih faza postupka te upućivanje u postupak registracije djelatnosti i upisa u odgovarajući upisnik odnosno obavijest o odbijanju zahtjeva,
  5. ugovaranje,
  6. isplata odobrenog iznosa potpore.
 • Podnesene zahtjeve će razmatrati Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja potpora za samozapošljavanje (dalje: Stručni tim) imenovan od strane potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja.
 • Stručni tim provjerava pravovremenost, pravovaljanost i potpunost zahtjeva za potporu te ocjenjuje svaki zahtjev, odnosno ispunjava li isti uvjete propisane ovim javnim pozivom. Prilikom administrativne provjere Stručni tim može koristiti sve dostupne registre i baze podataka nadležnih institucija, a zahtjeve ocjenjuje sukladno kriterijima i načinu bodovanja koji su objavljeni s ovim javnim pozivom. U postupku procjene zahtjeva moguće je ostvariti ukupno 63 boda.
 • Temeljem utvrđene administrativne prihvatljivosti podnositelja i procjene zahtjeva, novčanu potporu moći će ostvariti isključivo oni podnositelji zahtjeva koji su ocijenjeni najvišim ocjenama i to onoliki broj podnositelja za koliko je osigurano sredstava u Državnom proračunu sukladno točki IV. Javnog poziva.
 • Zahtjev podnositelja koji u postupku procjene ne ostvari najmanje 35 bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti u postupku procjene (63 boda), ne može biti predložen za ostvarivanje potpore po ovom javnom pozivu te će biti odbijen.
 • Stručni tim može, ukoliko procjeni potrebnim i opravdanim, od podnositelja tražiti dopunu dokumentacije, dodatnu dokumentaciju i/ili obrazloženja u slučaju da je zahtjev nepotpun ili su Stručnom timu potrebne dodatne informacije, dokumentacija ili dio dokumentacije i/ili ponude i/ili su potrebna dodatna pojašnjenja zbog određenih nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima i/ili ispravak neispravnih izračuna[2]. Naknadne dopune dokumentacije dostavljene izvan utvrđenog razdoblja za zaprimanje dokumentacije iz točke XIII. ovog javnog poziva prihvatljive su isključivo na traženje Stručnog tima. 
 • Podnositelji čiji zahtjevi nisu pravovremeni, potpuni i/ili ne ispunjavaju uvjete propisane ovim javnim pozivom odnosno nisu ostvarili dovoljan broj bodova prilikom procjene zahtjeva, kao i podnositelji koji ne dostave odgovor na zahtjev Stručnog tima za dopunu i/ili obrazloženje odnosno dostave nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju bit će uz obrazloženje odbijeni.
 • Podnositelji koji budu obaviješteni da su njihovi zahtjevi administrativno prihvatljivi te pozitivno ocijenjeni od strane Stručnog tima, dužni su prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje registrirati djelatnost iz podtočke 9. ove točke na području Republike Hrvatske i temeljem iste se prijaviti u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u punom radnom vremenu, a djelatnost mora biti u 100% vlasništvu podnositelja zahtjeva[3].
 • Djelatnost mora biti registrirana kao jedan od sljedećih organizacijskih oblika:
  1. za primarnu poljoprivrednu proizvodnju[4] – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, pri čemu djelatnost obavezno mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
  2. ostale poslovne djelatnosti – obrt, trgovačko društvo, druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

VII.POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA

 • Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u zatvorenoj omotnici s naznakom

„Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2022. godini“. 

 • Podnositelj zahtjev podnosi isključivo samostalno (ne putem udruge, poduzetničkog centra i sl.), a treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. POPUNJENI OBRAZAC ZAHTJEVA – obrazac zahtjeva obavezno mora biti vlastoručno potpisan;
 1. SKUPNA IZJAVA (prilog 1) – skupna izjava obavezno mora biti vlastoručno potpisana;
 1. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE S VIDLJIVIM OIB-om PODNOSITELJA ZAHTJEVA te dodatno preslika drugog odgovarajućeg dokumenta ukoliko na osobnoj iskaznici nije vidljiv OIB podnositelja zahtjeva.

Iznimno, u slučaju kada zahtjev podnosi dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, uz navedeno pod točkom 3., potrebno je dostaviti i potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo (original ili preslika, ne starija od 6 mjeseci, izdana od nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane ili Policijske uprave, prema mjestu prebivališta); 

 1. UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI IZDANO OD STRANE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE (original ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana; iz uvjerenja mora biti vidljivo da je podnositelj prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a);
 1. POTVRDA O PODACIMA EVIDENTIRANIM U MATIČNOJ EVIDENCIJI HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (original, preslika ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana);
 1. PRESLIKE PREDRAČUNA, PONUDA ILI PREDUGOVORA za troškove navedene u troškovniku (izdane od strane ovlaštene osobe ili jednakovrijedan dokaz troška);
 1. POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVE JAVNIH DAVANJA izdana na osobno ime podnositelja zahtjeva (original, preslika ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana);
 1. UVJERENJE O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA za podnositelja zahtjeva (original, preslika ili elektronički zapis, ne stariji od 30 dana);
 1. POTVRDA FINA-e (obrazac Pdb) IZDANA NA OSOBNO IME PODNOSITELJA ZAHTJEVA koja se odnosi na podatke o tome jesu li računi podnositelja zahtjeva u blokadi i jesu li novčana sredstva podnositelja zahtjeva ovršena (original, ne stariji od 15 dana);
 1. DOKAZ O VLASNIŠTVU, NAJMU ili ZAKUPU zemljišta i/ili poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti, ukoliko je isto potrebno
 • za prostor/zemljište u vlasništvu: preslika ili ispis e-izvatka iz Pregleda zemljišnih knjiga iz kojeg je razvidno da je podnositelj zahtjeva upisan kao vlasnik zemljišta/prostora
 • za prostor/zemljište u najmu /zakupu: preslika ovjerenog predugovora o najmu/zakupu i preslika ili ispis e-izvatka iz Pregleda zemljišnih knjiga, pri čemu iz takvih predugovora mora biti moguće utvrditi vlasništvo najmodavca/zakupodavca, te najam ili zakup nad zemljištem ili poslovnim prostorom od strane podnositelja zahtjeva, a svaki takav predugovor mora biti potkrijepljen izvatkom iz zemljišne knjige;
 1. PISMA NAMJERE, PONUDE, PREDUGOVORI i druga odgovarajuća dokumentacija, koja ukazuje na potrebu za djelatnosti čije se (su)financiranje traži kroz podneseni zahtjev za potporu za samozapošljavanje, ukoliko je primjenjivo

VIII. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA NA TRAŽENJE STRUČNOG TIMA NAKON IZVRŠENEADMINISTRATIVNE KONTROLE I PROCJENE/BODOVANJA ZAHTJEVA

 • Prije potpisivanja ugovora o korištenju sredstava potpore za samozapošljavanje, podnositelj je na traženje Stručnog tima dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. DOKAZ O REGISTRACIJI DJELATNOSTI I UPISU U ODGOVARAJUĆI UPISNIK (ovisno o djelatnosti):
  • za samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika (preslika);
  • za obiteljsko poljoprivredno gospodarstva (OPG) – rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (preslika);
  • za poljoprivredni obrt – rješenje o upisu u obrtni registar, s danom početka rada ili izvadak iz obrtnog registra iz kojeg je vidljiv datum početka obavljanja obrta (preslika) i rješenje o upisu obrta u Upisnik poljoprivrednika (preslika);
  • za poljoprivredno trgovačko društvo – rješenje o upisu društva u sudski registar (preslika), obavijest o razvrstavanju djelatnosti prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku (preslika) i rješenje o upisu društva u Upisnik poljoprivrednika (preslika);
  • za obrt – rješenje o upisu u obrtni registar, s danom početka rada ili izvadak iz obrtnog registra iz kojeg je vidljiv datum početka obavljanja obrta (preslika);
  • za trgovačko društvo – rješenje o upisu društva u sudski registar (preslika) i obavijest o razvrstavanju djelatnosti prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku (preslika);
  • za drugi oblik djelatnosti – odgovarajući dokaz o registraciji djelatnosti izdan od stranenadležnog tijela (preslika).
 2. DOKAZ O PRIJAVI NA HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE – potvrda o statusu osiguranika na mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u punom radnom vremenu (original, preslika ili elektronički zapis, ne stariji od 30 dana);
 3. DOKUMENT BANKE iz kojeg je vidljiv broj žiro računa fizičke ili pravne osobe (ovisno o organizacijskom obliku registrirane djelatnosti) u IBAN konstrukciji otvoren u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (preslika, npr. ugovor o otvaranju računa);
 4. POTVRDU FINA-e (obrazac Pdb) iz koje će biti razvidno da poslovni računi podnositelja putem kojih se obavlja poslovanje djelatnosti nisu blokirani niti se nad istima vodi ovršni postupak (original, ne stariji od 15 dana);
 5. BJANKO ZADUŽNICU, potpisanu i solemniziranu (potvrđenu) kod javnog bilježnika,
 6. POTVRDU FINA-e (obrazac Pdb) izdanu na osobno ime jamca platca koja se odnosi na podatke o tome jesu li računi jamca platca u blokadi i jesu li novčana sredstva ovršena (original, ne stariji od 15 dana), u skladu s točkom XI. podtočkom 5. ovog javnog poziva,
 7. PRESLIKU LICENCE I /ILI KONCESIJE, ukoliko je isto potrebno za obavljanje djelatnosti,
 8. IZJAVU PODNOSITELJA o prihvaćanju posljedica ovrhe.[8]
 • Ukoliko se utvrdi da je podnositeljev račun blokiran, Ministarstvo neće izvršiti isplatu sredstava na blokirani račun te se oslobađa obveze isplate istih.
 • Ukoliko Stručni tim na temelju zaprimljene dokumentacije iz ove točke i razmjene podataka s drugim institucijama utvrdi neispunjavanje uvjeta iz ovog javnog poziva ili postojanje okolnosti o kojima nije imalo saznanja u trenutku odlučivanja o podnesenim zahtjevima, a iste u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja novčanih sredstava po ovom javnom pozivu, Stručni tim takav zahtjev neće razmatrati za postupak ugovaranja.
 • Ukoliko podnositelj na zahtjev Stručnog tima ne dostavi cjelokupnu dokumentaciju iz ove točke, zahtjev za korištenje potpore za samozapošljavanje po ovom javnom pozivu bit će odbijen.

IX. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Prihvatljivim troškovima korištenja potpore za samozapošljavanje smatraju se troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, sukladno odobrenom poslovnom planu i troškovniku.
 • Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje za troškove koji se ne odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kojima se sredstva dodjeljuju temeljem Uredbe Komisije (EU) 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te Uredbi Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:
  1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
  2. troškovi nabavke teretnih vozila[9] (kategorija vozila N1) kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
  3. troškovi nabavke informatičke opreme, računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti,
  4. troškovi nabavke zaštitne i radne odjeće i opreme,
  5. troškovi najma/zakupa poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 10.000,00 kuna,
  6. troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu do 000,00 kuna, a isto se odnosi na radove manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.,
  7. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 20.000,00 kuna, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.,
  8. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
  9. troškovi promidžbe i oglašavanja u najvišem iznosu 5.000,00 kuna, a isti uključuju npr. izradu mrežne stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.,
  10. troškovi knjigovodstvenih usluga u najvišem iznosu 5.000,00 kuna,
  11. podmirivanje doprinosa za vlasnika/osnivača/nositelja djelatnosti u najvišem iznosu 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge osobe koje nisu vlasnici/osnivači/nositelji djelatnosti),
  12. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.
 • Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno Uredbi Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru te Uredbi Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:
  1. troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
  2. troškovi nabavke poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
  3. troškovi nabavke radnih strojeva (npr. traktor, kombajn)[10] u najvišem iznosu 60.000,00 kn,
  4. troškovi nabavke pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
  5. troškovi nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
  6. troškovi nabavke poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.) u najvišem iznosu 000,00 kuna,
  7. troškovi kupnje ili najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje u najvišem iznosu 10.000,00 kuna,
  8. troškovi stavljanje u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
  9. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
 • Prihvatljivim troškovima u smislu ovog javnog poziva, smatraju se troškovi podmireni isključivo bezgotovinskim načinom plaćanja. Plaćanje računa gotovim novcem neće se smatrati namjenskim utroškom. Pod plaćanjem gotovim novcem podrazumijeva se plaćanje u novčanicama i u kovanicama.
 • Prihvatljivost pojedinih troškova ocjenjuje Stručni tim sukladno Uredbama Komisije (EU) navedenim u točki V. Javnog poziva, a temeljem usporedbe opisnog dijela poslovnog plana i iskazanog troškovnika. Svi troškovi moraju biti jasno iskazani, povezani s poslovnim aktivnostima, prihvatljivi te neophodni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva.
 • Svaki trošak za kojeg Stručni tim utvrdi da nije prihvatljiv, bit će isključen iz troškovnika, slijedom čega dodijeljeni iznos potpore može biti i manji od 80.000,00 kuna, odnosno manji od traženog iznosa.
 • Stručni tim provjerava opravdanost visine troškova usporedbom s referentnim cijenama ili cijenama iz drugih dostupnih izvora i usporedbom različitih ponuda, a utvrdi li se neopravdano odstupanje cijena iz odabranih ponuda, Stručni tim može umanjiti iznos potpore.
 • Stručni tim može, ukoliko procijeni opravdanim, zatražiti izmjenu i/ili nadopunu troškovnika.

X. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi koji ne ulaze u područje primjene Uredbi Komisije (EU) navedenim u točki V. Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima za financiranje sredstvima potpore za samozapošljavanje, a oni su:
  1. troškovi nastali temeljem pravnog posla između podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji, kao i fizičkih osoba i pravnih osoba u kojima su odgovorne ili ovlaštene za zastupanje osobe koje su članovi obitelji podnositelja zahtjeva,[11]
  2. troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje,
  3. troškovi nabavke osobnog vozila,
  4. troškovi nabavke teretnih motornih vozila za cestovni prijevoz tereta,
  5. troškovi nabavke potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti,
  6. troškovi nabavke robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
  7. troškovi registracije poslovnog subjekta (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade), troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, kao i troškovi temeljnog kapitala kod osnivanja trgovačkog društva,
  8. troškovi kamata na dug, kazni, financijskih globa i troškovi sudskih sporova,
  9. troškovi banaka za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transakcije i ostali troškovi financijske prirode,
  10. troškovi najma/leasinga vozila i opreme
  11. troškovi koncesijskih naknada,
  12. troškovi održavanja, popravci, servisiranja strojeva, opreme i vozila, registracije vozila, kao i trošak goriva, cestarina, parking naplate,
  13. troškovi režija i priključaka energenata,
  14. troškovi većih građevinskih zahvata, kao i vodoinstalaterskih zahvata te elektroinstalacijskih zahvata,
  15. troškovi izrade plinskih priključaka i centralnih grijanja,
  16. troškovi kupnje poslovnih/skladišnih/proizvodnih prostora,
  17. troškovi podzakupa poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora ili zemljišta,
  18. troškovi službenih putovanja (prijevoz i smještaj),
  19. troškovi pretplate na časopise i stručnu literaturu,
  20. troškovi edukacije,
  21. troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
  22. troškovi nabavke telefonskih i mobilnih uređaja,
  23. troškovi fotokopiranja, uredskog materijala, pošte, taksi usluga,
  24. troškovi premije osiguranja te komorske i druge članarine,
  25. troškovi carinskih i uvoznih pristojbi i druge vezane naknade,
  26. troškovi konverzije, naknade i gubitaka po tečajnim razlikama kao i drugi čisto financijski izdaci (plaćanje u stranim valutama priznaje se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa)
  27. troškovi autorskih ugovora s drugim osobama,
  28. troškovi plaće za vlasnika/nositelja djelatnosti/osnivača društva/direktora/druge odgovorne osobe i zaposlenike te ostala novčana davanja (otpremnine, prigodni darovi, jubilarne nagrade, bonusi, regresi, honorari angažiranih suradnika i sl.),
  29. troškovi istraživanja tržišta,
  30. troškovi koji se odnose na ribarstvo i akvakulturu,
  31. troškovi koji predstavljaju isključivu i jedinu osnovu poslovnog plana i troškovnika, a prema procjeni Stručnog tima nisu prihvatljivi za sufinanciranje,
  32. ostali troškovi koji sukladno procjeni Stručnog tima ne predstavljaju izravno sredstvo za rad.
 • Troškovi nastali od dana registracije djelatnosti do datuma potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje[12] s Ministarstvom hrvatskih branitelja nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima potpore.
 • Sredstva potpore ne mogu biti ostvarena za financiranje onih troškova za čije financiranje su već ostvarena financijska sredstva iz javnih izvora temeljem natječaja/javnih poziva tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova.
 • Za podnositelje zahtjeva koji će biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikazan u iznosima troškovima neće se smatrati prihvatljivim troškom jer iznos PDV-a isti mogu koristiti kao pretporez sukladno

Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20). Ministarstvo će navedenu činjenicu provjeravati uvidom u informacijski sustav Porezne uprave (https://porezna.gov.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit).

XI. UGOVARANJE I UGOVORNE OBVEZE 

 • Ministarstvo će svim podnositeljima dostaviti pisanu obavijest o odobravanju ili odbijanju zahtjeva.
 • S podnositeljem čiji zahtjevi budu predloženi za odobravanje, sklopit će se ugovor o dodjeli potpore, čime će se utvrditi međusobna prava i obveze vezana uz korištenje sredstava ostvarenih po ovom javnom pozivu.
 • Prilikom ugovaranja, a u svrhu isplate odobrene potpore, Ministarstvu je potrebno dostaviti i sredstvo osiguranja odnosno solemniziranu bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama zbog sljedećih mogućih slučajeva:
  1. nenamjenskog korištenja potpore, i/ili
  2. naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onoga koji je bio osnova za dodjelu potpore, i/ili
  3. nepridržavanja obveza iz ugovora o dodjeli potpore, i/ili
  4. kada korisnik potpore ne izvrši povrat odobrene potpore po utvrđenim ugovornim odredbama, i/ili
  5. u drugim slučajevima kada se utvrdi neispunjavanje ugovornih obveza.
 • Vrijednost zadužnice mora biti izdana na prvi veći prihvatljiv iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno sklopljenom ugovoru, a u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).
 • Ovisno o organizacijskom obliku koji podnositelj zahtjeva namjerava registrirati sukladno podnesenom zahtjevu za potporu za samozapošljavanje i utvrđenim okolnostima u procjeni zahtjeva, korisnik potpore (trgovačko društvo, obrt, OPG ili drugi oblik) će prilikom ugovaranja i izdavanja bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja u situacijama iz podtočke 3. ove točke biti u obvezi u bjanko zadužnici navesti jamce platce. U obavijesti o potrebi dostavljanja dokumentacije iz točke VIII. ovog javnog poziva bit će izričito navedeno tko u konkretnom slučaju mora biti jamac platac i njihov broj.
 • Ukoliko podnositelj ne sklopi ugovor o dodjeli potpore s Ministarstvom odnosno ne dostavi solemniziranu bjanko zadužnicu, smatrat će se da je odustao od dodijeljene potpore.
 • Trajanje zaposlenosti isplatom potpore za samozapošljavanje je 12 mjeseci na puno radno vrijeme, a isto će se provjeravati uvidom u evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U slučaju trajanja zaposlenosti kraćeg od propisanog, cjelokupni iznos ugovorene potpore za samozapošljavanje smatra se neprihvatljivim troškom te se mora vratiti u Državni proračun.
 • Korisnik ne može tražiti prenamjenu poslovnog plana koja odstupa od odobrenog poslovnog plana.
 • Korisnik ima pravo tijekom provedbe poslovnog plana, a najkasnije 30 dana prije završetka provedbe poslovnog plana, zatražiti Ministarstvo prenamjenu isplaćenih sredstava za troškove navedene u troškovniku, pisanim putem uz dostavljeno obrazloženje, novi troškovnik i preslike ponuda/predračuna/predugovora za nove troškove.
 • Prenamjena sredstava može se odnositi isključivo na troškove izravno povezane s provedbom odobrenog poslovnog plana do visine odobrenog iznosa potpore, a odobreni iznosi priznati po pojedinim Uredbama EK iz točke V. ovog javnog poziva ne mogu se mijenjati.
 • O svakoj dodijeljenoj potpori male vrijednosti Ministarstvo će izvijestiti Ministarstvo financija, odnosno u dijelu koji se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju Ministarstvo poljoprivrede.

XII. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORE

 • Ministarstvo zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava te je u svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora, a po potrebi i obilaskom korisnika sredstava.
 • Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu podnositi dokaze o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava te dokaze o zaposlenosti u sklopu vlastite samostalne djelatnosti. Dinamika dostavljanja navedenih dokaza bit će propisana ugovorom i Vodičem za pravdanje namjenskog utroška sredstava.
 • Korisnici sredstava kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava ili dostava nevjerodostojne dokumentacije u svrhu pravdanja sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na način propisan ugovorom.
 • Namjenski utrošak sredstava utvrđuje organizacijska jedinica nadležna za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava. Po pozitivnom mišljenju organizacijske jedinice nadležne za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava, sredstvo osiguranja (bjanko zadužnica) vraća se korisniku potpore.

XIII. ROK PODNOŠENJE PRIJAVA

 • Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2022. godine.
 • Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.
 • Podnositelj je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

XIV. DODATNE INFORMACIJE

 • Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora za samozapošljavanje, kao i obrazac zahtjeva mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici gov.hr, te u Područnim odjelima Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć (https://branitelji.gov.hr, u dijelu O Ministarstvu, Djelokrug, Direktna komunikacija).
 • Informacije udruga, poduzetničkih centara te drugih pravnih i fizičkih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanja uvjeta iz ovog javnog poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu.
 • Provedba ovog javnog poziva ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju se upravni akti.
 • Svi osobni podaci navedeni u obrascu zahtjeva i pripadajućoj dokumentaciji koristit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe (NN 42/18) isključivo u svrhu odobravanja potpore.
 • Ministarstvo hrvatskih branitelja zadržava pravo izmjena i dopuna javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

KLASA:          102-02/22-03/1
URBROJ:        522-6/1-3-22-11
Zagreb,            15. veljače 2022. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.