Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka, radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice – izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Iloka raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka

radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice – izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

1. Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2. Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj) (SSS) upravne ili ekonomske struke, gimnazija
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje daktilografije i rad na računalu (Office paket, Internet)
 • položen državni stručni ispit.

 

Za radno mjesto je obvezan probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te ju vlastoručno potpisati.

 

3. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18), ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim, u matičnoj evidenciji)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe)
 • suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Grada Iloka na ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)

 

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat kojim ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je uz prijavu na natječaj dužan priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti kod prijma u službu). U upravnim tijelima Grada Iloka nije osigurana zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji bude izabran bit će dužan, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i provjerom praktičnog rada (provjera znanja rada na računalu) te provedbom intervjua.

 

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Iloka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu : Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Natječaj za prijam u službu – administrativni tajnik – ne otvaraj“.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će o istom biti obaviještena pisanim putem, a osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste na osobe/kandidate, a u muškom su rodu, rodno su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

————————————————————————-

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

————————————————————————-

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.