Oglas za prijam u službu na radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao

 

1. Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

2. Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke struke
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, te mogućnost korištenja vlastitog vozila
 • položen državni stručni ispit.

 

Za radno mjesto je obvezan probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te ju vlastoručno potpisati.

 

3. Kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu na natječaj,
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08 i 61/11), ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim, u matičnoj evidenciji)
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe)
 • suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Grada Iloka na ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)

 

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te je dužan priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti kod prijma u službu). U upravnim tijelima Grada Iloka nije osigurana zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji bude izabran bit će dužan, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i provjerom praktičnog rada (provjera znanja rada na računalu ) i intervjua.

 

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu.

Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka prijma utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Iloka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i intervjua, najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

Pisane prijave, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu : Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Natječaj za prijam u službu – upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda – ne otvaraj“.

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o istom biti obaviještena pisanim putem, a osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izabrati kandidat, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste na osobe/kandidate, a u muškom su rodu, rodno su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

Opis poslova, plaća i način testiranja: Opis_poslova_placa_nacin_testiranja_kom_redara.docx

Bookmark the permalink.

Comments are closed.