POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – deratizacija Evidencijski broj nabave JN 2/2023

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

    

Evidencijski broj nabave JN  2/2023

 

Ilok,  siječanj 2023. Godine

 

SADRŽAJ:

 

 1. Podaci o naručitelju
 2. Osoba ili služba zadužena za kontakt
 3. Podaci o postupku javne nabave
 4. Opis predmeta nabave
 5. Količina predmeta nabave
 6. Specifikacije predmeta nabave
 7. Troškovnik
 8. Mjesto isporuke usluge
 9. Rok isporuke usluge
 10. Rok za dostavu ponude
 11. Pravna i poslovna sposobnost (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost)
 12. Način dostave ponude
 13. Kriterij za odabir ponude
 14. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
 15. Rok za donošenje odluke o odabiru
 16. Rok, način i uvjeti plaćanja

PRILOG I – PONUDBENI LIST

PRILOG II –  Troškovnik

 

OPĆI PODACI

 

 

Podaci o naručitelju:

 

Naziv:                   GRAD ILOK

Sjedište:              Trg Nikole Iločkog 13 ,Ilok

OIB:                       83038408398

Telefon:              032/592-950

Telefaks:             032/592-966

URL:                      www.ilok.hr

 

 

Osoba ili služba zadužena za kontakt:

 

Kontakt osoba:             Klasanović Ivan ing.građ.

Telefon:                                   032/592-960

e-mail:                               grad.ilok@ilok.hr

 

 

Podaci o postupku javne nabave:  Usluga deratizacije 2-2023.

Vrsta postupka javne nabave:    Jednostavna nabava

Procijenjena vrijednost nabave:  18.000,00 eura bez PDV-a

 

Vrsta ugovora o javnoj nabavi:  Po provedenom postupku javne nabave sklopiti će ugovor .

 

Elektronička dražba neće se provoditi.

 

PODACI O PREDMETU NABAVE

 

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije

Količina predmeta nabave: 

Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje.

Toškovnik :

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.

Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog  13, 32 236 Ilok

Rok isporuke naručene usluge je 12 mjeseci.

Rok za dostavu ponude:

Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 28.02.2023. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Pravna i poslovna sposobnost (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost):

 –

 Tehnička i stručna sposobnost

 

Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

 

Popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine (2020.- 2022.) koje prethode 2023. godini .

Popis usluga sadržava naziv (vrstu) usluga, vrijednost usluga, datum izvršenja usluga te naziv druge ugovorne strane.

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo ovaj postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godina koje prethode toj godini uredno izvršio:

 Tri (3) ugovora za usluge iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti kao i predmet nabave čiji su zbrojeni iznos (bez PDV-a) u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

Pod sličnim predmetima nabave smatra se provođenje deratizacije ,a kojeg je ukupna vrijednost jednaka procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave (bez PDV-a) .

 Gospodarski subjekt mora  posjedovati važeće rješenje nadležnog Ministarstva za obavljanje djelatnosti DDD sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje bolesti pučanstva  („Narodne novine“ br. 35/07.)

Način dostave ponude:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog  13 , 32 236 Ilok

Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

– na prednjoj strani:   GRAD ILOK                     Trg Nikole Iločkog 13                32 236 ILOK

Predmet nabave: Usluga deratizacije- 2023.

››NE OTVARAJ‹‹

– na poleđini:   NAZIV  I  ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.

Kriterij za odabir ponude: Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok,Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok do 28.02.2023. do  14.00 sati.

Pristigle ponude se ne otvaraju javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. 

Rok za donošenje odluke o odabiru:

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 5 (pet) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj  zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati  niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom gospodarskom subjektu (ponuditelju).

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj se obvezuje plaćati uslugu na žiro račun gospodarskog subjekta temeljem ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana njihova primitka.  

 

 Gradonačelnica:
Marina Budimir dr. med.spec.

 

 

 

PRILOG I – PONUDBENI LIST

 

Broj ponude: _______________                                                   Datum ponude: _______________

Naručitelj:           Grad Ilok

                               Trg Nikole Iločkog 13,32 236 Ilok

                               83038408398

Predmet nabave:  Usluga deratizacije-2023.

Podaci o gospodarskom subjektu (ponuditelju):

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta 

 

 
OIB[1]   Broj računa  
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                 NE
Adresa za dostavu pošte  
Adresa e-pošte  
Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) DA[2]                 NE
Kontakt osoba gospodarskog subjekta  
Broj telefona   Broj faksa  
             

Cijena ponude (u kunama):

Cijena ponude bez PDV-a  
Iznos poreza na dodanu vrijednost[3]  
Cijena ponude s PDV-om  

Rok valjanosti ponude: najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Broj dijelova ponude: ____

 

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

M.P.___________________________

 PRILOG II – troškovnik

 

 

TROŠKOVNIK

 

                Usluga preventivne deratizacije  na podrjučju Grada Iloka

 

 

RB OPIS STAVKE  Opseg posla  Jedinična cijena bez PDV-a Broj tretmana Ukupna cijena bez PDV-a
  Deratizacija obiteljskih kuća 2660 kom    
  Deratizacija javnih zelenih površina 1 ha   2  
  Deratizacija  kanalizacijskih ispusta 5 ispusta   2  
Ukupno (brojkama):
Slovima:
PDV 25%( brojkama)
Slovima:
Ukupno s PDV-om(brojkama):
Slovima:

 

                Deratizacija je metoda uništavanja glodavaca ( štakor, miš ) koji su prijenosnici pojedinih vrlo opasnih i zaraznih bolesti ( zoonoze ) zajedničkim ljudima i životinjama, te nanose velike gospodarske štete.

                Prije početka provedbe deratizacije izvjestiti Sanitarnu inspekciju i Veterinarsku inspekciju, a kontrolu nad količinom i valjanosti otrova vrši Zavod za javno zdravstvo  Vukovarsko-srijemske županije

Putem plakata građanstvo će biti pravovremeno obavješteno o početku provedbe deratizacije.

Provođenje deratizacije na temelju: Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)

Deratizacijom bi obuhvatili:sva domaćinstva, napuštene i porušene objekte

 • Grad Ilok – cca 1800 domaćinstava
 • Bapska – cca 450 domaćinstava
 • Mohovo – cca 110 domaćinstava
 • Šarengrad – cca 300 domaćinstava

poziv deratizacija

                       

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.