Poziv na javnu tribinu u šarengradu i Bapskoj

Pozivamo građane Grada Iloka na javne tribine koje će se održati 4. rujna 2019. u šarengradu i Bapskoj Javna tribina u šarengradu će se održati u srijedu 04. rujna 2019. god. u 18,00 sati u zgradi Stare škole. Poziv na javnu tribinu u šarengradu Javna tribina u Bapskoj će se odrA3ati u u srijedu 04. rujna 2019. god. u 20,00 sati u zgradi Mjesnog odbora. Poziv na javnu tribinu u Bapskoj

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno člancima 24., 25. i 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu donijeti Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova. Predmet: Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu… Nastavite čitati…

Poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje P O Z I V za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa članak 1. Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 52. Iločke berbe grožđa odnosno od 5. rujna 2019. godine do 8. rujna 2019. godine. članak 2. Prostor… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka, (˝Službeni vjesnik˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19.), Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:   Javni poziv Za sufinanciranje obnove pročelja fasada

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i objave u ˝Službenom vjesniku˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19., Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:   Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Iloka   I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019. godinu. II. PRIHVATLJIVI KORISNICI Pravo na dodjelu financijske… Nastavite čitati…

Javni poziv građanima radi prijave zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka, („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), a vezano na primjenu članka 4., 14. i 15. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i 115/18), gradonačelnica objavljuje:   Javni poziv građanima radi prijave zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom  vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Iloka   I. Ovim javnim pozivom pozivaju se građani ukoliko znaju da postoje zapuštena privatna poljoprivredna zemljišta, da… Nastavite čitati…

Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu Zlatna žutica vinove loze

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:     Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu „Zlatna žutica vinove loze“   I. Ovim javnim pozivom pozivaju se vlasnici, posjednici i ovlaštenici vinograda koji redovito održavaju svoje vinograde, a u susjedstvu imaju zapuštene vinograde i sumnjaju na pojavu zlatne žutice da to prijave Komunalnom redaru radi bržeg i učinkovitijeg… Nastavite čitati…

Nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 66. i 74.  Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 17/18) objavljuje se: JAVNI POZIV Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK u k.o. ILOK, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i… Nastavite čitati…

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2019. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), te članka 20.  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine,  gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine     Članak 1.  Grad Ilok će u 2019. godini odobravati potpore  male… Nastavite čitati…