Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14), članka 21. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 16. listopada 2018. god. donijelo je    ODLUKU o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu     Članak… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. i članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/11 i 04/18) Gradsko vijeće Grada Iloka, na 13. sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine donijelo je     ODLUKU o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka     Članak 1. Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo koje čine: Dubravka Tomšik – predsjednik iz redova vijećnika,… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 2018

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi   ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka   Članak 1.   Dodjeljuju se slijedeća javna priznanja Grada Iloka:  … Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli nagrade za uspjeh

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o dodjeli nagrade za uspjeh     Članak 1.   Grad Ilok dodjeljuje Mažoretkinjama Grada Iloka kao nagradu financijska sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna za postignut izvanredan uspjeh na Državnom prvenstvu mažoretkinja 12. i 13. svibnja 2018. god. u Rovinju, i to u kategoriji juniorski par, Isabella i Lorena Lačok osvojeno drugo mjesto i… Nastavite čitati…

Odluka o financiranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god. i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o financiranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar za školsku godinu 2018./2019.    Članak 1.   Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na financiranje nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica (u… Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka, 12. listopada 2018. godine donosi   ODLUKU o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok   Članak 1.   Osniva se pravo služnosti polaganja i imanja vodova investitora Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, Ilok na zemljištu u vlasništvu Grada Iloka, označenom kao:   Ribarska ulica, k.č. broj 1 u k.o. šarengrad, zk.ul. br…. Nastavite čitati…

Ispravak odluke o Javnim priznanjima Grada Iloka

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. te se daje     ISPRAVAK ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA ILOKA     U Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. potreban je sljedeći ispravak:   U članku 12. stavku 1. brojka „3.“ zamjenjuje se brojkom: „2.“.

Javni Poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez… Nastavite čitati…